Mammoplastika

Mammoplastika

MAMMOPLASTİKA NƏDİR? Süd vəziləri qadın cinsinin təyin olunmasını ifadə edən, estetik baxımdan qadınlıq və analıq hissini təmsil edən, gələcəkdə sağlam nəslin formalaşmasında çox böyük əhəmiyyəti olan orqanlardandır. Mammoplastika dedikdə kiçik və inkişadan qalmış süd vəzilərinin böyüdülməsi, orta və irihəcmli (Makromastiya) süd vəzilərinin kiçildilməsi (Reduksiyon mammoplastika) və sallanmış süd vəzilərinin dikləşdirilməsi (mastopeksiya) başa düşülür. Süd vəzilərinin böyüdülməsi (augumentation mammoplasty). Süd vəzilərinin böyüdülməsi, az inkişaf etmiş süd vəzilərində və ya hamiləlikdən sonra atrofiyalaşaraq kiçilmiş süd vəzilərində tətbiq edilir. Bu gün ən çox istifadə olunan metod protez implantlarla böyütmə metodudur. Əməliyyat nəticəsində süd vəzisinin alacağı ölçü xəstənin istəyinə və əməliyyatı icra edəcək cərrahın məsləhətinə əsasən planlaşdırılır. Protez ya bilavasitə süd vəzisi toxumasının altına, ya da musculus pektoralisin altına yeridilməklə həyata keçirilir. Süd vəzilərinin kiçildilməsi. Süd vəzinlərinin həddən artıq böyük (makromastiya) olması baxımdan kompleks yaratmaqla yanaşı, ciddi sağlamlıq prolemlərinə yol aça bilən bir patologiya kimi mövcuddur. Süd vəziləri pubertar, hamiləlik, menustral pozğunluqlar, piy distrofiyaları zamanı və irsi meyilliklə patoloji ölçülərə çata bilir. Makromastiyalı xəstələrdə fiziki, psixi və sosial simptomlar müşahidə oluna bilər ki, bu da süd vəz kiçiltmə əməliyyatına birbaşa göstəriş sayılır. Rediksion mammoplastika bir çox metodlarla şəxsin öz toxumasının rekonstruksiyası hesabına həyata keçirilir ki, bu da qənaətbəxş hesab olunur. Süd vəzi dikləşdirmə (mastopeksiya) qadınların yaşa dolması və toxumaların sallanaraq normal döş səviyyəsindən aşağı düşməsinə səbəb olan hallarda həyata keçirilir. Döşün həcmini dəyişmədən döş giləsini və süd vəzi toxumasını lazım olan səviyyəyə daşınmasına mastopeksiya əməliyyatı deyilir. Mastopeksiya texniki cəhətdən icra olunması asan olan əməliyyat qruplarına aid olmaqla yanaşı pasiyent üçün də heç bir təhlükəsi yoxdur.

Paylaşıldı: 04.03.2020

Blefaroplastika

Blefaroplastika

   Blefaroplastika nədir?    Son zamanlar blefaroplastika əməliyyatına çox böyük ehtiyac duyulduğundan insanlarımızın bu istiqamətdə maarifləndirilməsini vacib sayaraq, Sizlərə göz qapaqlarının estetik əməliyyatları haqqında məlumat verəcəyik.    Blefaroplastika bütün hallarda göz qapaqlarını hədəfləsə də periorbital nahiyyənin əvvəlcədən qiymətləndirilməsi vacib şərtlərdəndir. Üst blefaroplastikada əsas şərt qaşın qorunması, sabitləşdirilməsi və ya yüksəldilməsi və üst göz qapağındakı dolğunluğun qorunub saxlanmasıdır. Qaş və göz qapağında müşahidə olunan ptoz əməliyyat sırasında aradan qaldırılmalıdır.    Göstəriş:    İnsan yaşa dolduqca göz qapaqlarını saxlayan əzələlər zəifləyir, göz qapaqlarının dərisi genişlənərək sallanmış olur ki, bu da adamın həm yorğun, həm də estetik cəhətdən bir qədər yaşlı görünməsinə gətirib çıxarır.Nəticədə yuxarı və aşağı göz qapaqlarının altında artıq miqdarda piy toxumasının toplanması üst göz qapaqlarında sallamanı, alt göz qapaqlarında isə sallanma və şişkinliyi artırmış olur ki, bununla da insan yaşlı göünməklə yanaşı ön-yan görmənin zəifləməsindən əziyyət çəkmiş olur.    Alt göz qapağında aparılan estetik əməliyyatlara adətən anadan gəlmə qüsurları olan insanlar müraciət edirlər.    Əks göstəriş və ağırlaşma:    Blefaroplastika təhlükəsiz əməliyyat sayılsa da, hər bir aparılacaq əməliyyatın risk faktorları və ağırlaşmaları vardır. Hər hansı analgetik və digər preparatlara qarşı həssaslığın olması, ağır forma şəkərli diabet, laxtalanma pozğunluğu və s. Ən vacib ağirlaşma əməliyyatdan sonrakı günlərdə şişkinliyin (ödem) artmasıdır. Bu zaman həkimə vaxtında müraciət olunmalıdır. Hər bir baş verə biləcək ağırlaşmaya ciddi yanaşmaq lazımdır ki, postoperasion dövrdə regenerasiya və reabilitasiya dövrü uzanmasın.    Əməliyyatın texnikası:    Göz qapaqlarında aparılan estetik əməliyyatları tək və ya üzdə aparılan digər əməliyyatlarla birgə icra etmək mümkündür.    Əməliyyat sahəsinə yerli analgetiklərlə inyeksiya olunmamışdan əvvəl üst göz qapağında kəsiləcək nahiyyə markerlərin köməyi ilə simmetrik işarələnməlidir. Kəsik aparılacaq xəttin aşağı kənarı göz qapağı ucundan ~ 0,4-0,6 sm məsafədə olmalıdır ki, əməliyyatdan sonra  həm göz qapağı dərisinin normal anatomik quruluşu, həm də göz qapağının distal nahiyyəsinin vaskulyarizasıyası pozulmasın.     Əgər artıq sallanmış dəri üst göz qapağının mərkəzi hissəsini əhatə edirsə, bu zaman ellipsvari kəsiklə kifayətlənmək yetərlidir. Yox əgər artıq toxuma bayıra doğru davam edirsə, kəsik bu sahəyə qədər ~ -vari də davam etdirilməklə əməliyyat icra oluna bilər.    Alt blefaroplastika əməliyyatının köməyi ilə aşağı göz qapağı dərisinin sallanmasını, artıq miqdarda yığılmış piy toxuması və qırışların aradan qaldırılmaqla cavanlaşdırıcı effektif-estetik nəticəni əldə etmək mümkündür.    Alt göz qapağında isə fərqli eksiziya planlaşdırılır. Alt göz qapağının korreksiyaedici əməliyyatlarında rotasiya yalnız yuxarı deyil, eyni zamanda da bayır istiqamətdə də aparılmalıdır. Kəsik xətti bayır bucaqdan xaricə və azca aşağıya doğru aparılır.    Nəticə:    Gözlər üzün ən vacib və cazibəli nahiyyəsi olduğu üçün blefaroplastika aparılan zaman təbii cizgiləri pozmadan alt və üst göz qapaqlarında daha gənc bir görüntü əldə etmək vacib şərtdir.

Paylaşıldı: 04.03.2020

Sonsuzluq problemi

Sonsuzluq problemi

Bir il ərzində müntəzəm olaraq qorunmamış cinsi əlaqələr hamiləliklə nəticələnməyibsə,bu sonsuzluq kimi qiymətləndirilir. Hamiləliyin baş verməsi üçün aşağıda göstərilənlər baş verməlidir. ----Qadın yumurtalığında yumurta hüceyrəsi yetişib hasil olmalıdır ___Həmin hüceyrə spermatozoid tərəfindən mayalanmalıdır ___Mayalanmış hüceyrə Fallop borusundan uşaqlıq boşluğuna hərəkət etməlidir ___Mayalanmış hüceyrə uşaqlığın divarına yapışmalıdır. Sonsuzluğun səbəbləri: 1.Cinsi orqanların travmaları-zədələnmələri. 2.Cinsi əlaqə ilə keçən infeksiyalar: Qonoreya, Trixomoniaz, Xlamidioz, Sifilis və s. 3.Sidik-cinsiyyət üzvlərinin iltihabi xəstəlikləri. 4.Ereksiyanın pozulması, vaxtından əvvəl toxumaxıtma. 5.Kişi cinsi hormonunun çatışmazlığı. Bunun əsas səbəbi qanda testosteron hormonunun səviyyəsinin azalmasıdır.bunun səbəbi isə testosteron hormonu hasil edən Leydinq hüceyrələrinin zədələnməsi ola bilər. 6.Qanda prolaktin hormonu səviyyəsinin artması. Bu hal kişi orqanizmində testosteron hormonunun səviyyəsinin azalmasına səbəb ola bilər. Bu isə öz növbəsində kişi sosuzluğunun inkişafına şərait yaradır. Kişi orqanizmində qanda prolaktin hormonunun artmasına səbəbi isə hipofizin şiş xəstəliyi,həmçinin davamlı stresslər ola bilər. 7.İmmun çatışmazlığı nəticəsində yaranan sonsuzluq. 8.Varikosel. 9.Genetik problemlər. 10.Azospermiya. Müasir andrologiyada kişi sonsuzluğunun 3 forması müəyyən edilib: 1.Sekretor. 2.Ekskretor yaxud obstruktiv. 3.İmmunoloji yaxud autoimmun. Sekretor forma sonsuzluq dedikdə hər hansı bir səbəbdən xayalarda spermatozoidlərin əmələ gəlmə, yetişmə, formalaşma prosesinin pozulması ilə əlaqədar olan sonsuzluq başa düşülür. Ekskretor forma sonsuzluq-toxumçıxarıcı yollarda keçməməzliklə əlaqədardır. Belə ki,cinsiyyət orqanlarında keçirilmiş iltihabi xəstəliklər, cinsi yolla yoluxan xəstəliklər və travmalardan sonra yaranan çapıq toxuması toxumdaşıyıcı axacaqların mənfəzini ya tam bağlayır, ya da daraldaraq keçiriciliyini pozur. Ona görə də xayalarda normal miqdarda spermatozoid əmələ gəlməsinə baxmayaraq onların xaricə çıxması çətinləşir. Immunoloji forma sonsuzluq-orqanizmdə spermatozoidlərə qarşı xüsusi zülalların-antitellərin əmələ gəldiyi hal başa düşülür. Sonsuzluğun diaqnostikası: İlk növbədə düzgün anamnestik məlumat toplanmalıdır. Spermoqramma, Cinsi infeksiyaların PZR metodla müayinəsi, UZİ-Skrotal müayinə, Hormonların müayinəsi. Sonsuzluğun müalicəsi: Bu zaman ilk növbədə onu yarada biləcək səbəbləri aradan qaldırmaq lazımdır.Bəzən müalicə kimi konservativ müalicədən başqa cərrahi,ekstrakorporal (EKO,İKSİ), süni inseminasiya, aşılanma kimi müalicə metodlarından istifadə edilir. Bəzən sonsuzluğun dəqiq səbəbini təyin etmək olmur və belə olan halda xəstəyə empirik müalicə təyin edilir yəni xəstəyə ümumi qüvvətləndirici mineral-vitaminlərlə zəngin dərman preparatları, qida əlavələri təyin edilir. Sonsuzluğun profilaktikası: Sonsuzluğun spesifik profilaktikası yoxdur, lakin uşaq yaşlarında bir sıra anadangəlmə xəstəliklərin vaxtında aşkarlanıb müalicə edilməsi sonsuzluğun profilaktikası kimi qiymətləndirilə bilər. Bəzən valideynlər uşağın cinsiyyət üzvündə olan anomaliya, patalogiya, inkişafdan qalmanı nəzərdən qaçırdaraq usağı vaxtında həkimə göstərmirlər. Bir sıra infeksion xəstəliklər xayaları ciddi zədələyir. Bunların içərisində epidemik parotit öz aktuallığı ilə fərqlənir. El arasında buna qulaqdibi-svinka da deyirlər. Ümumiyyətlə sonsuzluğun profilaktikası cinsi yolla yayılan infeksiyalardan qorunma, sağlam həyat tərzi keçirtmək, vaxtlı-vaxtında həkim-androloqun qəbulunda olmaqdır. © Materiallardan istifadə edərkən hiperlinklə istinad olunmalıdır.    https://hekimtap.az    

Paylaşıldı: 03.03.2020

Bel yırtığı

Bel yırtığı

Bel  Yırtığı : Fəqərəarası disk yırtığı nədir? Ətrafımızda bir çox insanların daha çox rastlaşdığı problemlərdən biri də bel yırtığıdır. Onurğamızın bel hissəsi bel fəqərələri və qığırdaq toxumasından təşkil olunmuş intervertebral disklərdən təşkil olunmuşdur.İntervertebral diskin rolu- fəqərəarası amartizator rolu və yastıq funksiyasını yerinə yetirməkdən ibarətdir. Bu disklər zamanla yaşlanır,öz formasını dəyişərək şişkinləşir. Kapsulu yırtaraq sinirə təzyiq edir.Bu bel yırtığı adlanır.Bel yırtığı boyun yırtığına  nisbətən daha çox rast gəlinir. Buna səbəb isə  onurğamızın bel hissəsinin boyuna görə daha çox yük daşımasıdır.İntervertebral disklərdə əmələ gəlmiş  yırtıq 2 istiqamətdə: onurğa iliyinə və onuğadan çıxan sinirlərə təzyiq edə bilər.Onurğamızın bel hissəsindən çıxan sinirlər ayaqlara doğru yönəldiyi üçün sinir ağrıları aşağı ətraflarda baş verir.Yırtığın hansı bel fəqərəarası diskində yarandığından asılı olaraq ağrı istiqaməti dəyişilə bilər.Ən çox yırtıq bel onurğamızın L5-S1,L4-L5, fəqərəarası disklərində baş verir .L5-S1 də yırtıq varsa ağrı baş barmağa doğru, L4-L5 də isə topuğa doğru yönəlir. Əsasən bu ağrılar aktiv hərəkət zamanı artır,istirahət verildiyi zaman azalır Əgər belimizdə ağrı baş verdiyi  zamandan istirahət verilərsə və ağrı 48 saat müddətində keçməzsə,mütləq həkimə müraciət etmək lazımdır. Bel ağrıları təkrarlana bilərmi? Bilər : Çünki zamanla irəliləyən xəstəlikdir. Qoruya bilərikmi? Qoruya bilərik: Xüsusi profraktik tədbirlər və idman hərəkətləri vasitəsi ilə qorumaq mümkündür. Müalicə olunurmu? Olunur: Bu irəliləyən xəstəlik hesab edilir.Qəflətən yaranmır.Zamanla beldə ağrılar olur və qəfləti bir yanlış hərəkət  bel yırtığına səbəb ola bilir.Ona görə xəstə zamanında həkimə müraciət etmiş olarsa tamamilə müalicə olunur. Nə zaman əməliyyat olunur? Əgər dərman müalicəsi və fizioterapevtik müalicə nəticə verməzsə əməliyyat olunur. Bel ağrısına səbəb olan amillər? Miofasial ağrılar Oynaq ağrıları Bel lordozu (bel düzləşməsi) Stress Uzun zaman eyni pozisyonda qalmaq Bel-oma əyriliyi Travma Artroz Spinal stenoz Ağırlıq,yük qaldırma Səhv yönləndirilmiş hərəkətlər Oturaq iş Uzun müddət önə əyilməklə görülən iş  infeksion xəstəliklər Bel ağrısına səbəb olan faktorlardır. Bel yırtığının simptomları? Zaman-zaman təkrarlanan bel ağrıları Ayaqlara yayılan ağrı Öskürmək,asqırmaq zamanı ağrının artması Aşağı ətraflarda hissiyyat zəifliyi Aşağı ətraf əzələlərində gücsüzlük Refleks dəyişiklikləri (azalma,itmə kimi) Bel yırtığının diaqnostikası: MRT ,KT bəzi hallarda EMG tələb oluna bilir. Bel yırtığının müalicəsi: Ağrı kəsicilər ,miorelaksantlar,iltihab əleyhinə dərmanlar və fizioterapevtik müalicələr vasitəsiylə həyata keçirilir.Xəstələrin 100-dən 90-nı fiziki yöntəmlər vasitəsiylə müalicə olunur.Bunun üçün şöbəmizdə: Elektrofarez Hilt terapiya Maqnit terapiya Ultrafonofarez David zal (vertebra üçün nəzərdə tutulur) və.s kimi metodikalardan sitifadə edilir.

Paylaşıldı: 02.03.2020

Travmatik katarakta

Travmatik katarakta

Travmatik katarakta nədir? Travmatik katarakta - gözün müxtəlif zədələnmələri nəticəsində büllurun zədələnərək bulanmasına deyilir. Vaxtında müdaxilə edilməzsə, 70% hallarda korluğa səbəb olur. Travmatik katarakta hissəvi (lokal), tam (total), hissəvi-sovrulmuş, eləcə də büllurun normal anatomik yerləşməsi, hissəvi yerdəyişməsi (sublyuksasiya) və tam yerdəyişməsi (lyuksasiya) şəklində ola bilər.  Travmatik kataraktanın hansı növləri var? Travmanın formasından asılı olaraq, kataraktanın aşağıdakı növləri var: - kontuzion (küt zədə nəticəsində yaranır); - yaralanma nəticəsində (dəlib keçən yaralanma); - toksiki (kimyəvi maddələrlə zədələnmə); - şüa (ionlaşdırıcı şüalanma nəticəsində yaranan). Travmatik kataraktanın əlamətləri hansılardır? Travmatik kataraktanın inkişaf simptomları aşağıdakılardır: - təsvirin yayılması; - gözlərdə ikiləşmə; - işiq mənbələri ətrafında parlaq oreolların yaranması; - oxuma zamanı çətinliklərin yaranması; - işığa qarşı həssaslıq; - buludlu havada görmənin yaxşılaşması; - təsvirin kontrastlıq və parlaqlığının azalması; - bəbək rənginin dəyişməsi; - tam korluq. Travmatik kataraktanın diaqnostikası necə aparılır? Xəstəliyin müayinəsi həkim-oftalmoloq tərəfindən aparılır, anamnestik məlumatlara, vizual baxışa, biomikroskopiyaya əsaslanır. Travmatik kataraktanın müalicəsi necə aparılır? Travmatik kataraktanın əsas müalicə üsulu fakoemulsifikasiya metodu ilə büllurun çıxarılmasına əsaslanır. Büllurun təcili çıxarılmasına göstərişlər bunlardır: - ön kameranın zədələnmiş büllur kütləsi ilə dolması; - yüksək gözdaxili təzyiq; - artan iridotsiklik əlamətləri. Travma növündən və yanaşı ağırlaşmalardan asılı olaraq, pasiyentə fərdi əməliyyat metodu seçilir. Çıxarılmış büllur süni linza ilə əvəz olunur. Əməliyyat ambulator, yerli keyitmə ilə aparılır. Travmatik katarakta əməliyyatından sonra torlu qişa, xüsusən də göz dibi periferiyası mütamadi olaraq nəzarətdə saxlanmalıdır. Bu,torlu qişa qopmalarının qarşısını almaq üçündür.

Paylaşıldı: 01.03.2020

Cinsi infeksiyalar və prostati nəticəsində yaranan cinsi zəiflik

Cinsi infeksiyalar və prostatit nəticəsində yaranan cinsi zəiflik...

Cinsi infeksiyalar-bir insandan digərinə seksual əlaqə zamanı( cinsi yolla)keçən xəstəliklərdir.Bu xəstəliklərdən ən çox yayılmışları aşağıdakılardır: 1.Qonoreya. 2.Trixomoniaz. 3.Xlamidioz. 4.Mikoplazma. 5.Ureaplazma. Qonoreya (Süzənək)-Qonokokk (Neisseria gonorrhoeae) bakteriyaları tərəfindən törədilir.Bu törədici cinsi yolla ötürülərək sidikçıxarıcı kanalları (uretra), uşaqlıq yolunu, uşaqlıq boynunu, uşaqlığı, düz bağırsağı, ağız-udlağı eləcə də gözü (konyuktivanı) zədələyir. Qonoreya- geniş sürətlə yayılması və ciddi fəsadlara yol açması ilə kişi və qadın sonsuzluğunun səbəbləri arasında çox böyük çəkiyə malikdir. Qonoreyanın diaqnostikası: Bakterioskopik və bakterioloji analizin köməyi ilə aparılır. Qonoreyanın kliniki əlamətləri:Uretradan-sidik kanalından irinli-selikli ifrazatın gəlməsi, sidiyə çıxarkən göynəmə, yandırma hissi ilə xarakterizə olunur. Qonoreyanın ilkin əlamətləri cinsi infeksiyaya yoluxduqdan 1-15 gün,bəzi hallarda 1-2 gün sonra özünü göstərə bilər. Qonoreya kəskin, xroniki, latent formalarda müşahidə edilir. Qonoreyanın fəsadları: Qonoreyanın tez-tez rast gəlinən ağırlaşmalarından biri xaya və xaya artımlarının kəskin iltihabıdır ki, bu zaman xaya və xaya artımı şişib böyüyə bilər. Xaya və xaya artımının kəskin iltihabı müvafiq olaraq orxit və epididimit adlanır. Bu zaman ağrı və temperatura ola bilər. Qonoreyanın müalıcəsi: Müalıcə  xəstəliyin klinik formalarından,əlamətlərindən, yaşından və cinsindən asılı olaraq həkim-mütəxəssis tərəfindən aparılır. Qonoreyanın profilaktikası: Təsadüfi cinsi əlaqə zamanı qoruyucudan istifadə etmək, xəstə insanın yaxud xəstəliyə şübhə olan insanın hamam-tualet dəstindən və digər şəxsi gigiyena vasitələrindən istifadə etməmək. Trixomoniaz-Sidik-cinsiyyət sistemi orqanlarının iltihabını yaradan cinsi infeksiyadır. Törədicisi uşaqlıq yolu trixomonadasıdır (cinsiyyət yollarından gələn axıntının mikroskopiyası və polimer zəncirvarı reaksiya (PZR) metodu ilə müayinəsidir. Trixomoniazın kliniki əlamətləri: Sidik kanalından gələn zəif köpüklü, sarımtıl-yaşıl rəngli ifrazat, sidik ifrazının pozulması, uretrit, sistit əlamətləri. Kliniki əlamətlərə görə xəstəliyin 3 forması ayırd edilir: Kəskin və ya yarımkəskin, xroniki, Trixomanada daşıyıcılığı. Trixomoniazın fəsadları:Trixomonada sidik kanalı divarını daha dərindən zədələdiyinə görə trixomonadalı xəstələrdə sidik kanalının daralmalarına tez-tez rast gəlinir. Eyni zamanda prostat vəzini zədələdiyi üçün bu xəstələrdə sağalandan sonra  prostat vəzidə müəyyən dəyişikliklər qalır. Bunlar isə öz növbəsində prostat vəzidə müəyyən ağrının olması, prostat şirəsinin saxlamamazlığı (prostatoreya), gecələr sidiyə durma, cinsi zəiflik, sidik şırnağının zəifləməsi şəklində təzahür edir. Trixomonadnın prostat vəzini zədələməsi, sonda fertillik-toxumyaranma prosesinə mənfi təsir edərək spermanın kəmiyyət və keyfiyyət göstəricilərini aşağı salaraq sonsuzluq kimi ciddi problemə səbəb ola bilr. Trixomoniazın müalıcəsi: Müalıcə, həkim-mütəxəssis tərəfindən trixomonada əleyhinə və immun sistemə təsir göstərən dərman preparatlarının effektiv dozada və kombinasiyada təyini ilə aparılır. Trixomoniazın profilaktikası:Təsadüfi cinsi əlaqədən çəkinmək,qoruyucudan (prezervativdən) istifadə etmək. Xlamidiya infeksiyası- Chlamydia trachomatis tərəfindən törədilir. Bu mikroorqanizm  sidik-cinsiyyət yollarının divarını örtən hüceyrələrin, sperm hüceyrələrinin daxilində yaşamaqla bu hüceyrələrin zədələnməsinə və tələf olmasına səbəb olur. Xlamidiyanın diaqnostikası: Sidik kanalından götürülmüş yaxmanın PZR (polimeraz zəncirvari reaksiya) metodu ila müayinə olunması. Xlamidiya infeksiyasının kliniki əlamətləri: Urogenital xlamidioz zamanı sidik kanalından müşaiyət olunan axıntı bulanıq, az irinli, şəffaf və selikli olur. Sidik ifrazı zamanı diskamfort, dizuriya, cüzi göynəmə hissi müşahidə olunur. Əsasən səhərlər sidik ifrazından əvvəl sidik kanalından yapışqan kimi selikli ifrazat nəzərə çarpır. Kiliniki əlamətlər qonoreya və trixomonadaya nisbətən daha zəif olur. Xlamidiyanın fəsadları: Xlamidiya infeksiyası uzun müddət müalicə olunmazsa yaxud düzgün müalicə olunmazsa prostat vəzini və xayaları, xaya artımlarını zədələyir.Bu hal müvafiq olaraq prostatit, orxit, epididimit adlanır. Bütün bu əlamətlərin inkişafı ilə xəstədə cinsi zəiflik, xayalarda, qasıq nahiyəsində, aralıq nahiyəsində ağrı da yaranır. Xlamidiyanın ən ciddi fəsadı spermatogenez prosesini pozaraq azoospermiya-sperm ğöstəricilərinin, aktiv spermatozoidlərin kəmiyyət və keyfiyyətinin aşağı düşməsidir ki, bu da sonda potensiyanın aşağı düşməsi, cinsi funksiyanın pozulması, dölsüzlük kimi ciddi problemlər yarada bilər. Xlamidiya infeksiysının müalicəsi: Həkim mütəxəssis tərəfindən xlamidiya əleyhinə və immun sistemini gücləndirən dərman preparatlarının effektiv dozada təyin olunmasından ibarətdir. Çox vacib məqam ondan ibarətdir ki,cinsi partnyorun müalicəsi eyni vaxtda aparılmalıdır. Mikoplazma və Ureaplazma sidik-cinsiyyət sistemində müxtəlif iltihabi xəstəliklər yarada biləcək bakteriyalardır. Diaqnostikası: Yaxmanın PZR metodu ilə müayinə edilməsi ilə aparılır. Mikoplazma və Ureaplazmanın kliniki əlamətləri: Kliniki olaraq sidik kanalından selikli, bulanıq, şəffaf ifrazat və sidiyə çıxarkən diskamfort müaşahidə oluna bilər. Mikoplazma və Ureaplazmanın müalicəsi: Həkim-mütəxəssis tərəfindən aparılır. Prostatit-Prostat vəzidə infeksiya və iltihaba səbəb olan faktorlarla əlaqədar yaranan bir xəstəlikdir. Prostatitin diaqnostikası: USM müayiəsi, Prostat şirəsinin müayinəsi, Rektal müayinə, PSA müayinəsi, Cinsi infeksiyaların PZR müayinəsi. Prostatitin kliniki əlamətləri:Prostat vəzi nahiyəsində və qarının aşağı nahiysində küt ağrı,sidiyə çxarkən təzyiqin zəif olması, qırıq-qırıq sidiyə çıxma, tez-tez sidiyə çıxma,cinsi funksiyanın zəifləməsi. Prostatitin müalicəsi: Mütəxəssis həkim Androloq-uroloq tərəfindən aparılır. Cinsi zəiflik problemi yuxarıda sadalanan xəstəliklərin istənilən biri və ya bir neçəsi tərəfindən yarana bilər. Cinsi zəiflik və ya erektil disfunksiya cinsi funksiyanın normal icra edilə bilinməməsidir. Cinsi infeksiyalar nəticəsində yaranan cinsi zəiflik zamanı infeksiyalar-cinsi orqanları (xaya artımları, xayalar, toxumdaşıyıcı axacaqlar, prostat vəzi) zədələyərək onların funksiyalarını pozur. Cinsi zəifliyin diaqnostikası:Cinsi zəifliyin diaqnostikası hər bir xəstəyə fərdi yanaşmaqla aparılır.Bura həm müxtəlif anamnestik, həm də diaqnostik metodlar aiddir. Cinsi zəifliyin diaqnostikasında xəstənin yaşı, keçirdiyi və hal hazırdakı xəstəlikləri, ürək-damar, endokrin sistemin vəziyyəti mühüm rol oynayır. Cinsi zəifliyin klinikası: Aşağı çanaq orqanlarında ağrı, iltihabi proses, mikrosirkulyasiyanın pozulması, reproduktiv orqanların sinir uclarının zədələnməsi, prostatın fəaliyyətində durğunluq cinsi zəifliyin ilkin klinikasını səciyyələndirir. Bu xəstələrdə sinir-psixoloji gərginlik, depressiya, özünə qapanma halları müşahidə edilir. Cinsi zəifliyin müalicəsi: Müalicə hər bir xəstəyə fərdi yanaşmaqla anonim aparılır. Cinsi zəifliyin müalicəsi- həkim Androloq tərəfindən medikamentoz, fizioterapevtik, psixoterapevtik müayinə və müalicə metodlarının köməyi ilə aparılır. © Materiallardan istifadə edərkən hiperlinklə istinad olunmalıdır.    https://hekimtap.az    

Paylaşıldı: 01.03.2020

Anadangəlmə katarakta

Anadangəlmə katarakta

Anadangəlmə katarakta nədir? Görmə zəifliyi və korluğa gətirib çıxara bilən əsas səbəblərdən biri büllurun dəyişilməsi - kataraktadır. Anandangəlmə katarakta uşaqlarda görmə orqanı defektlərinin yarısından çoxunu təşkil edir. Patologiya birtərəfli və ikitərəfli, həmçinin, digər xəstəliklərə müştərək ola bilər. Anadangəlmə kataraktanın növləri hansılardır? - kapsulyar (büllurun ön və ya arxa kapsulalarının təcrid olunmuş bulanması); - qütblü (bulanma həm kapsulada, həm də büllurun özündə, ön və arxa qütbdə ola bilər, adətən ikitərəflidir); - qatlı (zonulyar - mərkəzdə şəffaf nüvənin ətrafında yerləşir); - Nüvə (nüvənin bulanması ilə xarakterizə olunur, hər iki gözdə inkişaf edib, irsi xarakter daşıyır); - Total (büllur tamamilə bulanır, adətən mikroftalm, nistaqm, çəpgözlüklə yanaşı inkişaf edir); - Ağırlaşmış (müxtəlif xəstəliklər - diabet, qalaktozemiya, məxmərək və s. zəmində yaranır). Anadangəlmə kataraktanın yaranma səbəbləri hansılardır? - metabolik pozuntular; - anada şəkərli diabet; - birinci trimestrdə infeksion xəstəliklər (məxmərək, herpes, toksoplazmoz və s). Anadangəlmə kataraktanın əlamətləri hansılardır? Anadangəlmə katarakta bir sıra əlamətləri var. Onlara aşağıdakıları aid etmək olar: - bəbək nahiyəsində nöqtə və ya disk şəklində bulanma; - çəpgözlük və ya nistaqm; - iki aylığında görmə fiksasiyasının olmaması; - oyncaqlara yalnız bir tərəfdən baxmağa meyillilik. Anadangəlmə kataraktanın müalicəsi necə aparılır? Uşaqlarda anadangəlmə katarakta diaqnozu qoyulduqdan sonra müalicə fərdi həyata keçirilir. Əgər bulanmanın lokalizasiya və ölçüləri görmə funksiyalarına mane olmursa, cərrahi müdaxiləyə ehtiyac qalmır.  Büllurun bulanması mərkəzi görməyə maneə törətdiyi halda, bu maneəni cərrahi yolla mümkün qədər qısa zaman ərzində aradan qaldırmaq vacibdir ki, uşağın görmə sistemi inkişaf etsin. Müasir dövrdə anadangəlmə kataraktanın ən müasir cərrahi müalicəsi fakoemulsifikasiya hesab olunur. Əməliyyat zamanı xəstəlikdən bulanmış təbii büllurun yerinə intraokulyar linza implantasiya edilir. Ehtiyac yaranrsa, əməliyyatdan sonra görmənin optik korreksiyası həyata keçirilir.

Paylaşıldı: 01.03.2020

Kişilərdə cinsi zəiflik

Kişilərdə cinsi zəiflik

Son vaxtlar müxtəlif yaşlarda cinsi zəifliklə bağlı problemlərlə tez-tez rastlaşırıq. Bunu yaş qruplarına bölsək gənc, orta və yaşlı nəslin nümayəndələrini göstərmək olar. Gənc yaşlarda cinsi zəiflik: ---Psixogen tip. Bu daha çox psixotravmaloji  situasiya ilə əlaqədar olur ki, bu da sonda özünə inamsızlıq, özünə şübhə, cinsi aktın baş tuta bilməsinə güvənin omaması fonunda özünü biruzə verir. Psixogen mənşəli erektil disfunksiya zamanı ereksiya saxlanır amma cinsi əlaqə zamanı itir. Üzvi mənşəli erektil disfunksiya gənc və cavan yaşlarda nisbətən az rast gəlinir. Bu zaman buna səbəb olan  xəstəliklər aşağıdakılardır: Prostatit, şəkərli diabet, zöhrəvi xəstəliklər, ateroskleroz, onurğa travmaları, alkaqolizm və s. Orta yaşlarda rast gəlinən cinsi zəiflik: Erektil disfunksiya orta yaşlı insanlarda- 40-50 yaşlılarda 40%,50-60 yaşlı insanlarda 48-57%,daha yaşlı insanlarda bu 70% təşkil edir. Müasir araşdırmalara görə 50 yaşdan yuxarı kişilərdə erektil disfunksiya-impotensiya üzvi xarakter daşıyır. Bu yaş qrupuna daxil olan kişilərdə erektil disfunksiyaya səbəb olan ən çox rast gəlinən xəstəliklər aşağıdakılardır:  -- Ürək-damar sisteminin xəstəlikləri ---Prostatın adenoması ---Daxili orqanların xəstəlikləri ----Hormonal sferada baş verən problemlər Bu xəstəliklər sonda potensiyanın zəifləməsinə gətirib çıxarda bilər. Yaşı 70 və  yuxarı kişilərdə seksual problemlər ən çox uzun müddət keçirilən xəstəliklərin fəsadı kimi özünü göstərir.Bu xəstəliklər aşağıdakılardır: ---Arterial hipertoniya ----Şəkərli diabet ----İnsult ----Şiş mənşəli xəstəliklər ----Onurğa travmaları Ümumiyyətlə təkcə xəstəliklər deyil, uzun müddət kişini gərginlikdə saxlayan hər şey impotensiyaya gətirib çıxara bilər. Məsələn yorğunluq,gərgin iş rejimi, stress, ağır emosiyalar, depressiya, ailədə cinsi sferada olan anlaşılmamazlıq, partnyorun cinsi həvəs oyada bilməməsi və s. kimi hallar adrenalinin artmasına, cinsiyyət orqanlarına qanın axınının zəifləməsinə-mikrosirkulyasiyanın pozulmasına sonda  potensiyanın minimuma enməsinə səbəb ola bilər. Yaşla əlaqədar olaraq kişilərdə ilbəil kişi cinsiyyət hormonu olan testosteronun faizinin aşağı düşməsi müşahidə olunur. Burada yaşdan başqa müxtəlif xəstəliklər, stress, alkoqoldan həddən ziyadə istifadə, damar pozğunluqları da testosteronun aşağı enməsinə səbəb ola bilər. Bəzən potensiya problemi ilə qarşılaşan kişilər aptekə və ya dostun məsləhətinə müraciət edirlər ki, bu da tamamilə səhv addımdır. Bir çox dərman preparatları potensiyaya neqtiv təsir edərək get-gedə potensiyanın tamamilə sönməsinə səbəb olur. Məhz bu nöqteyi nəzərdən vaxtında düzgün ünvana müraciət etmək, düzgün aparılan diaqnostika mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Belə ki,bəzən gənc-cavan, orta yaş,yaşlı kişilərdə potensiyanın diaqnostikası zamanı digər xəstəliklər aşkar olunur. Maraqlısı odur ki, bu insanların əvvəllər öz xəstəlikləri haqqında heç bir xəbərləri olmayıb.  Çox təəssüf ki,kişilər potensiya problemi yarandıqda həkimə müraciət etməkdən utanıb çəkinirlər. Bu hal-hazırda uroloq-androloqları ən çox narahat edən problemlərdəndir. Həkimə vaxtında və zamanında müraciət etdikdə gələcəkdə baş verəcək fəsadların-ağırlaşmalrın qarşısını almaqla uğurlu nəticə əldə etmək olar. © Materiallardan istifadə edərkən hiperlinklə istinad olunmalıdır.    https://hekimtap.az    

Paylaşıldı: 01.03.2020

Spinner