hicama

Hicama nədir?

Hacamat və ya hicam-qanalma  deməkdir.Hicam bir çox xəstəliklərdən qurtulmaq üçün ən effektiv üsullardan biridir. Ərəb dilində ,, sovurmaq'' deməkdir. Bədəndə olan ,, çirkli qan " xüsusi vakuum vasitəsilə yenilənir.Hicam peyğəmbərimiz tərəfindən məsləhət görüldükdən sonra İslam aləmində daha çox yayılmağa başlamışdır.H.Məhəmməd hicamın əhəmiyyəti haqqında bunları buyurmuşdur: ,, Damarlardan və ya dəridən qan aldırmaq, müalicə olduğunuz şeylərin ən faydalarindan. " Hicamın faydaları: 1. Qan hüceyrələri yenilənir. 2. Qana müxtəlif yollarla qarışan ,, çirkli'' qarışıqlar da orqanizm tərəfindən təmizlənir. 3. İmmun sistemini qüvvətləndirir, bədənin müqavimətini artıraraq xəstəliklərdən qoruyur. 4.Qan dövranını və maddələr mübadiləsini tənzimləyir. 5.Hipertaniya xəstələrində çox müsbət təsir göstərir,belə ki  hətta çox yüksək qan təzyiqini aşağı salır və effekt uzun müddət ərzində saxlanılır (2 həftədən bir neçə aya qədər). 6. Qanın qatılığı 20-30 % azalır ki,bu da damarlarda trombların əmələ gəlmə riskini xeyli azaldır. 7. Şəkər xəstələrində hicamın əvəzsiz rolu var, belə ki, şəkər xəstələrində maddələr mübadiləsi pozulur,damar menfezi daha tez tutulur. Hicamın göstərişləri: 1. Müxtəlif baş ağrıları 2. Hipertoniya xəstəliyi 3. Tənbəllik 4. Allergiya 5. Müxtəlif dəri səpgiləri 6. Kürək və bel ağrısı 7. Ödemlər 8. Əzələ ağrıları 9. Menstrual ağrılar 10.Miqren və baş ağrıları 11.Astma 12. Yuxarı və aşağı tənəffüs yollarının xəstəlikləri Hicamı profilaktik məqsədi ilə ildə 2 dəfə (yazda və payızda), müalicə məqsədilə isə  ayda 2-3 dəfə tətbiq edilə bilər. Sağlamlığımızın qayğısına qalmağı heç vaxt unutmayaq.

Paylaşıldı: 13.09.2019

homoseksualizm xəstəlikdirmi

Homoseksualizm xəstəlikdirmi?

İnsanların seksual meyilləri həddən artıq rəngarəngdir. Fiziologiya və təbabət elmləri sübut etmişdir ki, hər bir insan ikicinsli meylə malikdir. Lakin insanların əksəriyyətində öz cinsindən olan insanlara meyillilik üzə çıxmır, həmişə gizli qalır. Bu səbəbdən də bu insanlara seksual çoxluqlar, 2-ci qrup, yəni öz cinsindən olan insanlara meyli olanlara seksual azlıqlar deyirlər.Bioloji olaraq hər bir insan biseksualdır: yəni hər bir insan istənilən anda şəraitdən asılı olaraq kritik bioloji və psixoloji vəziyyətlərdə həm getero, həm də homoseksual ola bilir.Lakin bu həqiqət çox insanların şüuruna ya çatmır, həmişə şüur altında qalır, ya da şüura çatsa da,mentalitet, tərbiyə, sosial normalar hesabına başa düşülmür.Homoseksualizm çox qədim bir haldır.Həm bizim eradan əvvəl, həm də çox qədim zamanlarda homoseksual daima olmuşdur.Onlar indi də var və həmişə də olacaqlar.Təbiətin əmələ gətirdiyi homoseksualizm kimi hal nə pis, nə də yaxşı kimi qiymətləndirilə bilər. O,sadəcə bioloji bir fakt kimi qəbul olunmalıdır.Qədim Roma imperiyasında,bir çox qüdrətli Şərq ölkələrində ( İran,Hindistan, Ərəbistan və s.) ,Avropa ölkələrində qədim zamanlardan daima homoseksualizm olmuşdur və bəzi adamların fikrinə zidd olaraq bu, heç də yeni bir şey deyildir. Homoseksualizm tibbi-bioloji bir problemdir.O, pedaqoji problem deyildir. Bəzi nadan insanlar belə başa düşürlər ki, əgər onların uşaqları homoseksualistlərlə oturub-durarsa, o da homoseksualist ola bilər. Bu, tamamilə, səhvdir.Homoseksualizm xəstəlik deyildir. Sadəcə olaraq gələcək homoseksualist ana bətnində olarkən beyindəki cinsi diferensasiya mərkəzinə ananın yoluxduğu bəzi infeksiyalar təsir edir ( herpes,məxmərək,sitomeqalavirus, qrip ).Bu təsir nəticəsində müvafiq mər-kəzdə baş verən bioloji proses nəticəsində onsuz da dünyaya biseksual gələn insanda başqa insanlardan fərqli olaraq homoseksual meyil daha güclü olur.Kişilərdə rast gəlinən homoseksualizmə aktiv vəziyyətdə predikator, passiv vəziyyətdə pederast , qadınlarda rast gəlinən homoseksualizmə lesbi məhəbbəti və ya satiriazis deyilir.Lesbiyankalar aktiv və passiv olaraq 2 qrupa bölünür.Təbabətdə qəbul olunduğuna görə xalis homoseksualizm termini işlənilir.Bu termin bütün passiv homoseksualistlərə aiddir.Onların əks cinsdən olan fərdə heç vaxt bioloji meyli (libidosu) olmur. Aktiv homoseksualistlər isə əksər halda həm də əks cinsdən olan fərdə libido hiss edirlər.Bundan əlavə kompensator homoseksualizm termini işlədilir. Kompensator homoseksualizm ən çox bircinsli kollektivlərdə ( hərbi hissələr, cəzaçəkmə  müəssisələri, uzun müddət bircinsli kollektivdə yaşamağa məcbur olan insanlar qrupu-rahiblər,geoloqlar, hərbi-dəniz donanmasında qulluq edən hərbçilər, sualti gəmilər, aylarla, illərlə dənizdə hərbi yürüşlərdə olan gəmilərin kollektivləri), eyni zamanda ailədə puritant tərbiyə görmüş, əks cinsdən olan fərdlərlə kontakta girməyə imkanı olmayan gənc oğlan və qızlar kompensator olaraq homoseksual əlaqədə ola bilərlər.Homoseksualizm haqqında çox danışmaq olar, lakin bu hal haqqında aşağıdakıları vacib bilmək lazımdır. 1.İnsan öz istəyi ilə homoseksualist olmur.Müxtəlif bioliji, sosial,psixopatoloji faktorlar,perinatal təsirlər bu vəziyyətin əmələ gəlməsinə səbəb olur.Bu baxımdan da homoseksualistlərə pis adam kimi baxmaq ən azı nadanlıqdır.Onlar nə pis, nə də yaxşıdırlar. Onlar sadəcə olduqları kimi vardırlar.  2.Homoseksualizm xəstəlik deyil.Bu baxımdan da homoseksualistləri müalicə etmək cəhdi səhvdir, çünki bu hal xəstəlik olmadığına görə müalicə də oluna bilməz.  3.Homoseksualizmin tərbiyə ilə heç bir əlaqəsi yoxdur.Bütün insanlarda olduğu kimi homosek- sualistlərin də içərisində həm yüksək tərbiyə görmüş qabiliyyətli, həm də nadürüst, bacarıqsız adamlar da vardır.Tarixdə öz gözəl əməlləri, yüksək yaradıcılıqları ilə iz qoymuş saysız-hesabsız homoseksualistlər mövcuddur: Oskar Uayld,Pyotr Çaykovski,Nikolay Qoqol, Marina Svetayeva, Sergey Eyzenşteyn,Svyatoslav Rixter,Faina Ranevskaya,Rudolf Nureyev,Filip Kirkorov,Maksim Qalkin və s.

Paylaşıldı: 06.09.2019

ahıl yaşların psixozları

Ahıl yaşların psixozları

Yaş insan şəxsiyyətinin inkişafında böyük izlər qoyur.Təsadüfi deyildir ki, xalq arasında belə ifadələr geniş yayılmışdır: 1) Qocalıq sevinc gətirmir. 2) Qocalarsan, cavanlığın qədrini bilərsən və s.  Qocalıq insan ömrünün payızı da adlandırılır.Lakin hər payız “qızıl payız” olmur. Bədii ədəbiy- yatda da  qocalığı təsvir edərkən yazıçılardan çoxu bu problemi ətraflı işıqlandırmışlar. Məşhur rus yazıçısı Qoqolun sözləri ilə desək, bir ehtiraslı gəncə onun qocalıq şəklini göstərsən, o, haray çəkərək deyər ki, bu mən deyiləm. Qocalıq insanı bioloji və psixi cəhətdən kəskin dəyişir. Belə bir bədii əsər mövcuddur: “Qum karyerinin generalları”. Ekranda cavan qız qocalıq haqqında danışarkən get-gedə dəyişir, sanki o, danışdıqlarının təsiri altında , doğrudan da, qocalır, xarici mühiti başqalaşır.Lakin bütün bunlar o demək deyildir ki, istənilən qocalıq marazm, xəstəlik, psixiatrik klinika ilə nəticələnir.Nizami Gəncəvi məşhur “İsgəndərnamə” əsərini yaznda onun 60, Mikelancelo Romada müqəddəs Pyotr kilsəsinin tikintisinə rəhbərlik edərkən 80, Tsian oz gözəl əsərlərini yazarkən 89 yaşı vardı.Yaradıcılıq qabiliyyətlərini qoca yaşlarında Pavlov, Lev Tolstoy, Bernard Şou gözəl saxlamışlar.Gete özünün “Faust” əsərini 77 yaşında yazmışdır.Lakin qocalıq öz işini görür.O, insanı dəyişir. 50 yaş artıq qocalığın “giriş qapısı” adlandırılır. Qocalıq prosesi çox fərdidir.Orqanizmdə gedən neyrobioloji dəyişikliklərin nəticəsində yaşlı insanlarda müxtəlif qocalıq psixozları formalaşa bilir:  1.Qocalıq paranoidi.Presenil və senil paranoidi aşkar edilir.İnsanda kədərli həyəcanla müşayət olunan oyanma özünün yüksək zirvəsinə çatır.Tədricən sayıqlama ideyaları yaranmağa başlayır. Bu dövr üçün ən xarakterik olan sayıqlama ziyan sayıqlamasıdır. Xəstələr qeyd edirlər ki, onrın evlərindən  əşyalar daima yoxa çıxır, guya ki, onların yaxın qohumları, bir yerdə yaşadıqları insanlar onların əmlaklarını, evlərini əllərindən almaq istəyirlər. Qonşular onların mənzilinə ziyan vurmaq məqsədilə yanğın törədir, qapılarına çirkli əşyalar atırlar.Xəstənin sayıqlamaları heç bir tənqidə, izahata tabe olmur və qeyri-sistem xarakteri daşıyır. Çox vaxt sayıqlamalarla birlikdə görmə və eşitmə halyusinasiyaları müşahidə olunur. 2.İnvolyusion melanxoliya. Ən çox qadınlarda müşahidə olunur.Daxili gərginlik, həyəcan, bütün ruhi aləmin titrəmə hissiyatı müşahidə edilir.Evdən müəyyən bir adam bir yerə çıxıb gedəndə xəstələr fasiləsiz olaraq “ona ,görəsən, nə olacaq”,”birdən başına bir iş gələr” və başqa suallarla fasiləsiz olaraq ətrafdakılara müraciət edirlər. Yuxu pozulur, daimi gərginlik fonunda şiddətli baş ağrıları, müxtəlif somatik xəstəliklərin kəskinləşməsi özünü göstərir.Xəstəliyin ən yüksək mərhələsində xəstələrdə niqilistik sayıqlama-Kotar sindromu yaranır: dünya tez bir zamanda dağılacaq, bədbəxtçilik mütləqdir, heç nə ilə yuyula bilməyən biabırçılıqlar yaranacaq. Bunların hamısında xəstə özünü günahkar edir və fikirləşir ki, bu günahları üçün onu cəzalandırmaq lazımdır.Ətrafdakılardan onu öldürməyi xahiş edir, daxili orqanlarının çürüdüyünü qeyd edir. 3.Qocalıq demensiyası 2 cür olur: Porsial və total.Əlamətləri: Proqressivləşən yaddaş pozğunluqları. Yaddaş  hər şeydən əvvəl indiki hadisələrə pozulur.Buna fiksasion amneziya deyilir.Xəstə səhər yediyi yeməyi dərhal unudur, sual verdikdə səhər heç bir şey yemədiyini qeyd edir. 5 dəqiqə bundan əvvəl özünü xəstəyə təqdim etmiş həkimin soyadını deyə bilmir.Belə xəstələr xəsis, hər şeydən şübhələnən, acıqlı, eqoist olurlar.Rus ədəbiyyatının ən məşhur personajlarından olan Plyuşkin patoloji qocalığın ən bariz nümunəsidir.Plyuşkin heç nəyi tullamır, köhnə əşyaları küçədən yığıb evinə gətirir, stolun üstündə olan köhnə konfet kağızlarını cibinə doldurub onları atmaqdan imtina edir.Başqa bir nümunə məşhur alman filosofu Emmanuel Kantdır.Yaşı artdıqca Kant çox şeyləri unutmağa başlamışdır.Ömrünün son illərində yaddaş pozğunluğu o qədər dərinləşmişdir ki, Kant görəcəyi işlərin siyahısını tərtib etmədən heç bir yadına sala bilmirdi. Diaqnostika Xəstəliyin diaqnozu yalnız həkim-psixiatr tərəfindən kliniki-psixopatoloji müayinə,KT, MRT, EEQ müayinələrinin cəm şəklində nəticələri əsasında qoyulur.Yaşlı adamlarda çoxlu miqdarda somatik xəstəliklərin ( hipertoniya, şəkərli diabet, ağ ciyər,ürək çatışmazlığı ) olması mütləq nəzərə alınmalıdır.Çünki somatik xəstəliklərin müalicəsi həyata keçirilmədən heç bir psixozun müalicəsin- dən söhbət gedə bilməz.Sosial-reabilitasion tədbirlər çox zəif nəticə verir. Proqnoz pessimistikdir.

Paylaşıldı: 05.09.2019

keratit

Keratit

Keratit nedir?  Kornea şəffaf asferik  görmədə  xüsusi əhəmiyyəti  olan  şüa keçirici mühitdir . Gözün ön şöbəsində yerləşir, təqribən 43.25D  qirma gücünə malikdir. Ölçüləri 10-11*11-12 mm  olur.  Keratit  korneanın  infeksiya və digər səbəblərdən zədələnməsi nəticəsində baş verən xəstəlikdir. Əsas simptomu “ qırmızı göz” dür Keratiti yaradan səbəblər  :- kəskin və xroniki olmaqla 2 qrupa bölünür: Kəskin səbəblər: -Kəskin konyunktivit -Kəskin iridosiklit -Qlaukoma tutması -Sklerit , episklerit -Subkonyunktival hemorragiya Xroniki səbəbləri: -Tiroid və orbita xəstəlikləri -Xroniki və allergik konyunktivitlər Keratitin növləri: Keratitləri növlərə bölsək səthi və stromal  olur:  Səthi keratitlər- əsasən infeksiyaya bağlıdır. Stromal keratitlər- immun xəstəliklərə cavab olaraq və infeksiyalardan ağırlaşmalar nəticəsində yaranır.  İnfeksiyon keratitlər: -Bakterial   -Viral   -Fungal -Parazit ( acanthamoeba)  İnfeksiyon keratitlərin simptomları - əsasən kəskin başlayir  ağri, qizarti,  görmənin azalması,  fotofobiya ( işıqdanqorxma), blefarospazm Bu zaman həkim  konyunktivada qarışıq hiperemiya, endoteldə deffekt, ön kamerada reaksiya ( hipopion)  müşahidə  edə bilər.  Keratitlərin risk faktorları:  -Travma -Kontakt linzaların istifadəsi -Quru göz  -Bulyoz keratopatiya -Kornea səthinin  pozulması Keratitin ağırlaşmaları :  -Korneanın  şəffaflığını itirməsi -Descematosel -Korneanin perforasiyası -Uveit -Katarakta -İkincili qlaukoma -Endoftalmit/ panoftalmit   Keratitlərin  müalicəsi: Keratitin müalicəsi yerli damcılarla aparilir.   Burda preparat seçimi səbəbə yönəlmiş  seçilir + sikloplegik damcılar.  Müasir oftalmologiyanın  yeniliklərindən sayilan müalicəvi linzalar da müalicənin effektini artirir  bərpa dövrünü  tezləşdirir.Ağırlaşmış vəziyyətlərdə isə sistemik dərman müalicəsi  təyin  edilir.

Paylaşıldı: 03.09.2019

Osteoartroz

Osteoartroz

OSTEOARTROZ  NƏDİR? Osteoartroz oynaqların deqenerativ xarakterli xəstəliyidir. Səbəbi müxtəlifdir. Osteoartroz xəstəliyini qısaca bir tərif vermək istəsək -remodulyasiyanın tərəzi pozulması deməkdir. Osteoartroz zamanı patoloji proses bütün oynağı əhatə edir – subxondral sümüyü,bağları,kapsulanı,sinovial gişanı və ətrafdaki əzələləri. Ən əsası isə - oynagın qığırdaqını. Osteoartroz qığırdaq toxumasının zədələnməsi, quruması, səthinin kələ-kötür və çat-çat olmasıdır. Xəstəliyin nəticəsi – qığırdaqın tam məhv olması və bununla insanın oynaqında tam hərəkətsizlik durur. Əlbəttə ki, bu vəziyyət dərhal baş vermir, ancaq zaman keçdikçə. Bu xəstəliyin sosial təsirləri var,-bütün revmatik xəstəlikləri arasında 80 % çox təşkil edir və klinikalara ən çox müraciyyət edənlərin arasında bu xəstə qrupudur.  60 yaşdan yuxarı yaşlı insanlarda osteoartrozun ən azı Rentgenoloji əlamətləri var.                                                                               OSTEOARTROZUN NÖVLƏRİ: Etioloji səbəblərə görə İdiopatik və İkincili OA növlərinə bölünür: 1.- İdiopatik lokal və ya generalizə olunmuş növlərinə bölünür. Osteoartrozu  və ya qısaca artrozu  tibbi diaqnozda  deformasiya edici osteoartroz kimi adlandırıb, ən çox hansı bir oynağın zədələnməsinin üstünliyi ilə keçməsini ğöstərirlər. Əksər hallarda diz, bud-çanaq, çiyin, onurğa, ayaqların baş barmaqları və əl barmaqları oynaqlarını zədələyir. Generalizə olunmuş OA 3 və daha çox ounağın zədələnməsi ilə müşahidə olunur. 2.- İkincili OA: Travma, anadangəlmə və inkiıaf qusurları, Revmatik Artrit, Podaqrik Artrit, sümüyün Pecet xəstəliyi, Şəkərli Diabet, akromeqaliya, artropatiya, hipotireoz kimi spesifik hallarda yaranır. Onuda demək lazımdı ki Avropa ölkələrində bu qrup xəstəlikləri Osteoartrit adlandırıllar və bəzən hətta haqlıdırlar, çünki burda iltihabi komponentda iştirak edə bilər.                                                     OSTEOARTROZUN YARANMA SƏBƏBLƏRİ:  Osteoartrozun yaranmasında bir neçə risk faktorları mövcüddür: yaşlılıq, cinsiyyət(qadınlar kişilərdən 2 dəfə çox OA xəstələnirlər), güclü dağıdıci yüklənmə,artıq çəki, qeyri-düzgün qidalanma, hərəkət azlığı, oynaq travması, oynaq biokimyanın pozulması, anadangəlmə və sonradan qazanmış sümük-oynaq deformasiyası,  qazanılmış iltihab xəstəlikləri, endogen hormonların pozuntuları, xroniki streslər. Oynaqların iltihab prosesini (artrit) xüsusi qeyd etmək lazımdı, çünki iltihab zamanı oynaq daxili mayenin və qığırdaq toxumasının özünün xüsusiyyətləri dəyişmiş olur. Birdə Artrit zamanı oynaqlqrda qan dövranıda pozulmuş olur.                                             OSTEOARTROZUN PATOGENEZİ:  Osteoartroz zamanı  bir başa hədəfi olan gialin qığırdaqda nə üçün deqenerasiya inkişaf edir?  Qığırdaqın quruluşu-hüceyrədaxili maddəyə əsaslanan güclü proteoglikan bağıdır, matriksdə yerləşmiş. Osteoartroz zamanı qığırdaqa olan göstərdiyi təzigin təsirin kompensasiya elementinin pozulması, yəni yüklənmənin tarazılıqın pozulması, sonra isə   başlayan biokimyəvi və fermentativ proseslər nəticəsində matriks dağıldılır. Yeni yaranan matriks inhibə olunur və yeni keyfiyyətsiz əmələ gəlmiş matriks təzyiqə davam gətirə bilmir, eroziya və artroz öz yoluna davam etmiş olur.Normada qığırdaqda anabolik və katabolik prosesləri gedir. Sağlam insanlarda matriksın sintezi və deqradasiyası tarazılıq vəziyyətdədir. Qığırdaqın xonroisit adlı hüceyrələri yeni matriks sintez edirlər.  Osteoartroz remodulyasiyanın katabolik aktivliyinin artması istiqamətdə gedən geyri-normal remodulyasiyasıdır. Niyə? Çünki parçalanmış matriksi təmin etməkçin sürətlə yaranmış yeni  proteinqlikanlar daha qısa zəncirli yaranmış olunurlar. Bunlarında zəncirləri qısa, az və hidrofil olduğuna görə davamlıqı az olur.Gialuron turşusunun aktivliyi azalmiş olur. Hüceyrələrdə sintez azalmış olur. Demək, remodulyasiya pozulur.                                     OSTEOARTROZUN SİMPTOMLARI: Osteoartrozun ilk simptomu – agrıdır. Sonra isə hərəkət məhdudluğu. Oynaqdaxili şaqıltı və xırıltıda ola bilir.  Ağrıları nə təmin edir? İlk öncə reaktiv sinovit, ligamentit, kapsulit, subxondral sümüyə təzyiqlər,-qığırdaq səthində zədələnmələr, venoz durğunluq(sümük daxili) və periartikulyar əzələlərdə spastik işemiya.  Ağrı, adətən, fiziki gərginlik zamanı,yani  oturaq vəziyyətdən qalxdiqda, gəzəndə, qaçanda, pillələrdən enib-qalxanda yaranır və sakitlikdə tədricən keçir.  Xəstəliyin ilk illərində oynaqlardaki hərəkət məhdudluqu zəyif şəkildə olur. Sonralar isə xəstəlik artdıqca və müalicəsiz halda oynaq daha az hərəkətli olur. Oynaqda deformasiya artır və bu halda xarici təbii forması itir. Ankiloz(hərəkətsizlik) adlı bir vəziyyət yaranır.                                                                       OSTEOARTROZUN DİAQNOSTİKASI: İlk öncə zədələnmiş oynaq baxışda deformasiyaya uğramış aşqər olunur və əllə müayinə olunduqda onun hərəkətliyinə, şişkinliyinə, oynaq mayesinin artıb, yaxud azalmasına diqqət olunur.  Osteoartroza diaqnoz qoymaq üçün rentgen müayinənin nəticələri əsas götürülür. Rentgenografiya zamanı oynaq aralığına, qığırdaq qalınlığına və osteofitlərin əmələ gəlib gəlməməsinə fikir verilir. Və R-ji təsnifatı nəzərə alaraq xəstəyə müalicə kompleksi qurmaq lazımdı. Maqnit Rezonans Tomoqrafiya (MRT) müayinəsi  Osteoartrozu   erkən mərhələdə aşkər etməsinə imkan yaradır. MRT menisklərin zədələnmələrini dəqiq aşqər edən ən rahat müayinədir. Ultrasəs müayinəsi (Artrosonografiya) zədələnmiş oynaqda sinovial qişanı, kapsulanı, bağları, patoloji mayeni, osteofitləri, meniskləri, oynaqətrafı əzələləri  və dizaltı çuxurda Beyker adlı mayeli kistasını xarakterizə edən ən əlverişli muayinədir.                               OSTEOARTROZUN MÜALİCƏSİ: İlkin dövrdə konservativ, son mərhələsində isə cərrahi yolla xəstəyə süni oynaq köçürülür.  Konservativ müalicəni xəstəliyin erkən dövründə başlamaq tövsiyyə olunur. Bu medikamentoz: xondroprotektorlar, Hialuron turşunun preparatları, İltihab Əleyinə Geyri Steroidlər, qan dövranı yaxşilaşdıran preparatlar;  və  geyri-medikamentozdur : fizioterapiya, balneologiya (kükürdlü və naftalan vannalar), massaj, naftalan-parafin applikasiyyalar, müalicəvi idman növləri, biomexanika, Hirudoterapiya (zəlinin qoyulması), Hicama usulu ilə qanburaxma, Akupunktura, Moxa terapiya, Sujok-terapiya, İynərefleksoterapiya, Biopunktura, Nevral terapiya, Homeosinatriya, Karboksiterapiya, PRP adlanan plazmolifting  (xəstənin öz qanından trombositlərlə zəngin plazmanın istifadəsi) və s.                                             OSTEOARTROZUN PROFİLAKTİKASI: Erkən yaşlardan bədən tərbiyyəsi, onurqanın düzgün istiqamətdə inkişafı, yastıayaqlığın korreksiyası, oynaqlqrın düzgün yükləmə növbələnməsini izləmək, artıq çəkinin qarşisını almaq, maddələr və ümumi qan dövranın yaxşilaşmasına gətirən tədbirlər etmək, xondroprotektorlar, vitaminlər, mineral və mikroelementları zamanında gəbul etmək. Su rejiminə riayyət etmək. Düzgün həyat tərzi aparmaq, neqativ fikirlərdən uzaq olmaq tövsiyyə olunur.

Paylaşıldı: 27.08.2019

əməliyyatsız burun korreksiyası

Əməliyyatsız burun korreksiyası

Burnun əməliyyatsız korreksiyası nədir? Dünyada demək olar, insanların hər iki nəfərindən biri burun quruluşundan narazıdır və onu korreksiya etdirmək istəyir.   Elə bu səbəbdəndir ki, müasir dövrdə rinoplastikaya (burnun cərrahi yolla korreksiyası) tələb çox yüksəkdir. Lakin pasiyentlərin çoxu müəyyən səbəblərdən (bərpa müddətinin uzun olması, müxtəlif dərəcəli ağırlaşmaların yaranma riski və s.) əməliyyat etdirməkdən çəkinirlər. Belə olduqda, məhz əməliyyatsız burun korreksiyasına müraciət etmək yerinə düşür.  Adından da məlum olduğu kimi, bu korreksiya növündə cərrahiyyəyə ehtiyac olmur. Peşəkar həkim-kosmetoloqa müraciət etsəniz, müxtəlif üsullarla burnunuzu istədiyiniz formaya sala bilərsiniz. Nəyə görə burnun əməliyyatsız korreksiyası? Burnun əməliyyatsız korreksiya metodunun əsas mahiyyəti ondan ibarətdir ki, burada müxtəlif təbii filler və ya saplardan istifadə edilir. Nəticədə qüsurlar aradan qaldırılır və simmetriya əldə olunur.  Əməliyyatsız korreksiya tənəffüs problemi, burun çəpəri və sümük əyriliyi olmayan pasiyentlər üçün mükəmməl həll yoludur.  Əgər burun formasında qüsurlar olarsa, bunun ən münasib aradan qaldırmaq üsulu - fillerlərdir. Onların köməkliyi ilə problem asanlıqla həll olunur.  Əməliyyatsız burun korreksiyasında mezoterapiya üsulu da geniş tətbiq olunur. Bu metodla burun formasının incəldilməsi həyata keçirilir. Qeyd etmək lazımdır ki, bəzi hallarda fillerlər və saplar vasitəsilə həyata keçirilən burun korreksiyası, rinoplastikadan daha üstündür. Bəzən pasiyent cərrahi rinoplastikadan sonra müəyyən çatışmazlıqlardan şikayətlənir. Bunları aradan qaldırmaq üçün də filler və saplar ideal üsuldur. Burnun əməliyyatsız korreksiyasının hansı üstünlükləri var? Burnun əməliyyatsız korreksiyasının cərrahi rinoplastikadan bir sıra üstünlükləri var. Buraya daxildir: -Prosesin olmaması, reabilitasiya dövrünün qısa və ağrısız keçməsi; -Korreksiyanın qısa müddətə reallaşması; -Maddi cəhətdən sərfəli olması və s. Burnun əməliyyatsız korreksiyası hansı nəticələri verir?   -Simmetrik formalar əldə olunur; -Xırda batıq və ya dəri altındakı əyriliklər aradan qalxır; -Burnun xırda donqarlığı düzəlir;. -Burun ucu qaldırılır; -Burun pərləri incəldilir.    

Paylaşıldı: 24.08.2019

katarakta

Katarakta

Katarakta nədir? Katarakta göz bəbəyinin arxasında yerləşən təbii büllurun hər hansı səbəbdən şəffaflığını itirməsi nəticəsində bulanmasıdır. Katarakta orta yaş üstü insanların xəstəliyi olsada anadangəlmə də rast gəlinir. Digər səbəblər arasında isə diabet, travma və bir cox immun sistem xəstəlikləri, steroidlərə bağlı, və s kimi təsir edici amillər rol oynayır. Kataraktanın şikayətləri: -Görmədə yavaş-yavaş azalma -İşığa həssaslıq -İkigörmə -Oxuda çətinlik -Gecə görüntüdə azalma -Rənglərdə pozulma -Eynək nömrələrinin tez-tez dəyişməsi      Kataraktanın səbəbləri: Kataraktaların çoxu yaşla və travma nəticəsində büllurun küt və ya iti zədələnmələrindən sonra müşahidə edilir. Bəzi hallarda isə genetik xəstəliklərdə kataraktaya səbəbdir. Kataraktanın bir başqa səbəbi isə bəzi göz əməliyyatlarının yan təsiridir. Katarakta necə əmələgəlir? Büllur gözə düşən  işiqları toplayır və retinaya ötürür. Yaşla əlaqədar büllur qalınlaşir elastikliyini itirir. Yaşa bağlı digər dəyişiklik isə büllurun strukturunda baş verən dəyişikliklərə bağlı strukturunun pozulması  kiçik topalar əmələ gətirir . Və bu da lensin içində çoxsaylı bulanıqlıqlar əmələ gətirir. Proses inkisaf etdikcə bulanıqlaşma artır və bütün lensi əhatə edir. Nəticədə görmə “0” a qədər itirilmiş olur. Katarakta çox zaman her iki gözdə olur lakin bərabər olmaya da bilir. Bir gözdəki katarakta daha çox inkişaf etmiş olur və görmə də həmin gözdə daha zəif olur. Kataraktanın risk faktorları: -Artan yaş -Diabet -Günəş işığına məruz qalma -Siqaret -Artıq çəki -Yüksək təzyiq -Öncədən alınmış travma və ya iltihab -Öncədən edilmiş göz əməliyyatı -Aşırı alkoqol qəbulu -Kortikosteroid dərman preparatlarının uzun müddət qəbulu Kataraktanın  müalicəsi: Kataraktanın tək müalicə üsulu  əməliyyatdır. Katarakta görməni bəlli səviyyəyə qədər azaltdığında mütləq  müalicə edilməlidir. Başlanğıc səviyyəsində katarakta xəstənin  iş qabliyyətinə və ya günlük yaşamına  mane olarsa əməliyyatı daha tez  müddətdə  planlaşdırmaq olar. Katarakta cərrahiyyəsində son illər daha önəmli proqressiya izlənilir. Premium göz içi lenslər sayəsində xəstələrə əvvəlkinə nəzən daha komfortlu görmə vermiş olur,multifokal lenslərlə isə həm uzaq həm də yaxın eynəyindən birdəfəlik azad  olunur. Katarakta cərrahiyyəsi bulanmış təbii  lensi süni lenslə evəz edir və eyni yere yerləsdirilir. Bəzi insanlarda süni linzanin yerləşdirilməsi  uyğun olmayan hallarda  bulanmış büllur xaric edilir, görmə eynək korreksiyası və ya kontakt linzalarla  evəz edilir. Katarakta cərrahiyyəsi yerli keyləşdirici damcılar vasitəsi ilə xestə oyaq halda aparılır və xəstə dərhal evə buraxılır. Katarakta əməliyyatı güvənilir əməliyyatlardandır, ancaq infeksiya və qanama riski də daşıyır.Katarakta əməliyyatı retina qopması riskini də artırır.  Əməliyyatdan bir neçə gün sonra diskomfort hissindən azad olursunuz, tam sağalma dövrü səkkiz həftədir. Hər iki gözdə katarakta cərrahiyyəsinə ehtiyac varsa ilk əməliyyat bərpa olduqdan sonra aparıla bilər.

Paylaşıldı: 21.08.2019

Qadınlarda sidik ifrazını saxlaya bilməmək patoloji halı hekimtap.az

Qadınlarda sidik ifrazını saxlaya bilməmək patoloji halı

 “Xəstəliyin gecikmiş formalarında əksər hallarda cərrahi əməliyyata əl atmalı oluruq” Praktiki olaraq hər üç qadından birində 40 yaşından sonra sidik ifraz edilməsi üzrə patoloji hal meydana çıxır – onlar sidik ifrazını saxlaya bilmirlər”.Qadınlar arasında sidik ifrazını saxlaya bilməyənlərin sayı yaş artdıqca daha da çoxalır. Sidik ifrazını saxlaya bilməmək qadınların orqanizmləri üçün heç bir həyatı təhlükə törətməsə də, onların psixolojı halına mənfi təsir göstərir, ağır hallarda onların əmək qabiliyyətinin itirilməsinə səbəb olur. Qadınlarda çanaq dibi əzələləri kişilərə nisbətən zəif olur. Doğuşlar çanaq dibi əzələlərini daha da zəiflədir. Qadın ağır fiziki işlə məşğul olursa və ya onun bədən çəkisi normadan artıq olarsa, bu zaman qarındaxili təzyiq artır. Bu da öz növbəsində çanaq dibi əzələlərinin daha çox dartılmasına səbəb olur. Son nəticədə isə qadınlarda kiçik çanaq üzvlərinin aşağı enməsi və hətta kənara çıxması baş verə bilir. Öz adi yerini dəyişərək aşağı enmiş sidik kisəsi normal halda olduğu kimi, sidik ifrazını saxlaya bilmir. Nəticə etibarı ilə hətta zəif fiziki gərginlik, məsələn, öskürək, gülüş və sair bu kimi hallarda qadında öz-özünə sidik ifrazı baş verir. Xəstəliyin daha ağır hallarında isə öz-özünə sidik ifrazı, sadəcə, bədənin vəziyyəti dəyişərkən, hətta sakit vəziyyətdə olanda da baş verir”.Əksər hallarda qadınlar sidik ifrazını saxlaya bilməmək problemi ilə üzləşdikdə, bunu yaş ilə əlaqədar olan adi və qaçılmaz hal hesab edərək həkimə müraciət etmirlər. Digərləri isə öz psixoloji durumları üzündən bu barədə həkimlə danışmaqdan utanırlar. Belə hallara yol vermək olmaz. Digər qadın xəstəlikləri kimi, sidik ifrazını saxlaya bilməmək halı vaxtında müalicə olunmasını tələb edir. Belə xəstələr həkimə nə qədər gec müraciət edərlərsə, onların müalicəsi bir o qədər çətin olur. Xəstəliyin gecikmiş formalarında əksər hallarda cərrahi əməliyyata əl atmalı oluruq. Ona görə də belə problemlə üzləşən qadınlar, mümkün qədər tez olmaqla, həkim-uroloqa və ya ginekoloqa müraciət etməlidirlər.Qadınlarda sidik ifrazını saxlaya bilməmək kimi patoloji halı müalicə etmək üçün sidik kisəsi və sidik kanalı tonusunun artırılması məqsədi ilə xüsusi dərman preparatlarından istifadə olunduğunu, müayinə zamanı sidik ifrazını saxlaya bilməməyin səbəbinin qanda qadın cinsi hormonlarının azalması ilə əlaqədar olduğu aşkar edilərsə, onlara hormonal tərkibli dərman preparatları təyin olunur. Xəstəliyin konservativ (dərmanlar vasitəsi ilə) müalicəsi nəticə vermədiyi hallarda isə həkimlər cərrahi müalicə üsulundan istifadə etməli olurlar. Xəstəliyin profilaktikasına gəlincə, yaşından asılı olmayaraq, hər bir qadın öz çəkisinə nəzarət etməli, fiziki hərəkətlərlə kiçik çanaq-aralıq əzələlərini möhkəmləndirməlidir. “Tənbəllərə” isə ayaqlar arasında, yuxarıda sıxmaqla kiçik bir topun gəzdirilməsini məsləhət görmək olar. Qeyd edilən bu son hərəkəti ev işləri görərkən də, məsələn, yemək bişirərkən, qab-qacaq yuyarkən və sair bu kimi işlər görərkən etmək olar.

Paylaşıldı: 20.08.2019

Mayomed
81
Spinner