Babək Zeynalov hekimtap.az

Babək Zeynalov,PhD

Ümumi cərrah

Tibb elmləri namizədi

Bakı

Həkim haqqında

"Qarın boşluğu üzvlərinin təxirəsalınmaz cərrahlığı" (rəhbərlik) kitabının müəllifidir.

«Yazıçı» ədəbi nəşrlər evi, Bakı, 1998, 376 s.

 

Çap olunmuş məqalələr:

 

Sultanov H.A., Zeynalov B.M. Yoğun bağırsaq operaiyalarında anastomoz tutmazlığının proqnozlaşdırılması və profilaktikası /Azərbaycanda tibb elminin və praktiki səhiyyənin müasir nailiyyətləri. Elmi işlərin toplusu, Bakı, 1997, s.5-6

Zeynalov B.M. Yoğun bağırsaq operasiyalarında anastomoun tutmazlığının proqnozlaşdırılması və profilaktikası /Tibb tələbələrinin və gənc alimlərin I Beynəlxalq konfransı. ATU, Bakı, 1997, s.28-30

Sultanov H.A., Mehdiyev R.İ., Zeynalov B.M. Qeyri-şiş mənşəli yoğun bağırsaq xəstəliklərində təcili əməliyyat zamanı cərrahi taktika. /Sağlamlıq elmi-praktik jurnal, № 1, Bakı, 1998, s.64

Zeynalov B.M. Eksperimentdə qaraciyərin maye şırnağı və əzmə üsulları ilə rezeksiyası. Akademik M.A.Topçubaşov adına Elmi-Tədqiqat Kliniki təbabət institutu. Müasir cərrahiyyənin aktual problemləri. Bakı, 2000, s.57-60

Алиев C.А., Рафиев С.Ф., Зейналов Б.М. Диагностика и хирургическое лечение разрывов диафрагмы /Хирургия , журнал им. Н.И.Пирогова № 10, 2010, с.22-28

Алиев С.А., Зейналов Б.М. Хирургическая тактика при инфицированном панкреонекрозе. /Украинский журнал хирургии. Донецк, 2011, с.232-234

 

Çap olunmuş tezislər:

 

S.F.Rəfiyev, R.İ.Mehdiyev, Zeynalov B.M. Septiki xolangitin diaqnostika və intensiv terapiyası. ATU-nun 1993-cü il yekun konfrasının tezisləri. s.87. Bakı, 1994

Aşırova N.M., Zeynalov B.M. Mədə-bağırsaq qanaxmaları zamanı cərrahi taktika. ATU-nun cərrahi xəstəliklər kafedrasının 50- illik yubiley konfrasının materialları. s.71-72. Bakı, 1994

Zeynalov B.M., Aşırova N.M.Lazer şüalarının təsirindən bəzi cərrahi xəstələrin qanında endotoksikoz göstəricilərin dəyişməsi. Gənc tibb alimlərinin respublika elmi-praktik konfrasının məruzələrinin tezisləri. s. 28. Bakı, 1994

H.A.Sultanov Zeynalov B.M. Yoğun bağırsaq anastomozu tikişlərinin tutmazlığının profilaktikası. Prof. Ə.Əliyevin xatirəsinə həsr olunmuş qastroenteroloqların respublika elmi konfrasının materialları. s. 117-118. Bakı, 1996

Ə.M.Rüstəmov, S.M.Zeynalov Zeynalov B.M. Mədə-bağırsaq yolunun cərrahlığında bir momentli ikisıralı presizion tikiş. Avrasiya qastroenteroloqlarının konqresi, 21-25 may Abşeron mehmanxanası. s. 20%. Bakı, 1997

H.A.Sultanov, A.Ə.Qeybullayev, R.İ.Mehdiyev Zeynalov B.M. Yoğun bağırsaq operasiyalarında anastomozlarının tutmazlığının proqnozlaşdırılması və profilaktikası. Avrasiya qastroenteroloqlarının konqresi, 21-25 may Abşeron mehmanxanası. s.. 59. Bakı, 1997

V.İ.Knış, H.A.Sultanov, S.A.Əliyev Zeynalov B.M. Kolostomiya edilmiş xəstələrin cərrahi reabilitasiyası. Avrasiya qastroenteroloqlarının konqresi, 21-25 may Abşeron mehmanxanası. s. 60, Bakı 1997

B.M.Zeynalov Yoğun bağırsaq operasiyalarında anastomozun tutmazlığının profilaktikası. Gənc alimlərin və aspirantların respublika konfransı. s. 102-103. Bakı, 1997

H.A.Sultanov Zeynalov B.M. Hemostaz göstəricilərinin korreksiyasının yoğun bağırsaq anastomozu tikişlərinin tutmazlığına təsiri. M.M.Əfəndiyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfrasın materialları. Bakı, 1997, s. 78-79

Professor H.A.Sultanovun ümumi redaktorluğu ilə. Qarın boşluğu üzvlərinin təxirəsalınmaz cərrahlığı (rəhbərlik) «Yazıçı» ədəbi nəşrlər evi. 376 s. Bakı, 1998

B.M.Zeynalov Yoğun bağırsaq fistulalarının ləğvi zamanı interoperasion ankiotenziometriyanın tətbiqinin effektivliyi. N.Nərimanov adına ATU-nun 1997-ci ilin yekun elmi konfrasının materialları. Bakı, 1998, s. 32-33

B.M.Zeynalov Qanın venadaxili lazer şüalandırılmasının yoğun bağırsaq anastomoz tutmazlığına təsiri. Aspirantların və Gənc tədqiqatçıların respublika elmi konfrasının materialları. Bakı, 1998, s. 105-106

Ə.M.Rüstəmov, A.Ə.Qeybullayev, Zeynalov B.M. B.R.Zeynalov Nevofam-mədə və onikibarmaq bağırsağın xora xəstəliyinin və onun ağırlaşmalarının müalicəsində səmərəli vasitə kimi. Professor İsmayıl Məmməd oğlu Məmmədovun 80 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfransın materialları. Bakı 1999, s. 33-34

Zeynalov B.M. H.A.Sultanov, R.İ.Mehdiyev, T.M.Rzayev Yoğun bağırsağın planlı cərrahlığında anastomoz tikişlərinin tutmazlığının profilaktikası haqqında. Yenə orada, Bakı 1999, s. 60-61

T.М.Рзаев, Г.А.Султанов Zeynalov B.M. Р.И.Мехдиев, Ф.М.Гапагов Резекция печени в эксперименте. N.Nərimanov adına Azərbaycan Tibb Universitetinin 70 illik yubileyinə həsr edilmiş elmi konfransın materialları. Bakı, 2000, s. 207

Рзаев Т.М., Рустамов А.М., Zeynalov B.M. Ашырова Н.М. Эндоскопическая хирургия в верхней части желудочно-кишечного тракта Prof. .M.Mahmudbəyovun 100-illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-təcrübi konfransın elmi işlər toplusu, Bakı, 2002, s.15

Zeynalov B.M. Sultanov H.A., İmanova S.S., Rzayev T.M., Aşırova N.M Yoğun bağırsağın təcili cərrahlığında anastomoz tikişlərinin tutmazlığının profilaktikası haqqında Yenə orada s.23

Sultanov H.A., Zeynalov B.M. Rüstəmov Ə.M., İmanova S.S., Mehdiyev R.İ. Yayılmış peritonitin kompleks müalicəsində qanın venadaxili lazer şüalandırılması Yenə orada, s.25

Sultanov H.A., İmanova S.S., Zeynalov B.M. Aşırova N.M. Çanaq dibinin sallanması sindromunun cərrahi müalicəsi. Yenə orada s.30-31

Rzayev T.M., Rüstəmov Ə.M. Zeynalov B.M. Xarici öd süzgəclərinin endoskopik müalicəsi Prof. Zülfüqar Mehdi oğlu Məmmədovun 100-illik yubileyinə həsr edilmiş konfransın məcmuəsi, Bakı 2003, s.25

Zeynalov B.M. Sultanov H.A., İmanova S.S., Mehdiyev R.İ., Rzayev T.M. Kəskin xolesistitin diaqnostika və müalicəsinin yaxşılaşdırılması haqqında /Yenə orada, s.25-26

İmanova S.S. Zeynalov B.M. Düz bağırsağın sallanmasının cərrahi müalicəsi /Yenə orada s.45

Zeynalov B.M. İmanova S.S., Mehdiyev R.İ. Zülal və zülal fraksiyalarının yoğun bağırsaq anastomozu tikişlərinin tutmazlığının effektivliyi. /Yenə orada s 56-57

Rzayev T.M., Zeynalov S.M., Rustemov E.M. Zeynalov B.M. Endoscopic surgery of extrahepatic bile ducts VI Beynəlxalq Avrasiya və Azərbaycan qastroenteroloq və cərrahların konqresinin materialları. 5-7 iyun, 2003, Bakı, s.38-39

Zeynalov S.M., Zeynalov B.M. İsayeva B.R. Laparoskopik xolesistektomiyanın üstünlükləri /Yenə orada, s.51

Zeynalov S.M., Rustamov A.M. Zeynalov B.M. Plastic repair of abdominal hernias by means of synthetic materials. /Yenə orada, s.113

Zeynalov B.M. İmanova S.S., Rzayev T.M., Mehdiyev R.İ. Yoğun bağırsaq fistullarının cərrahi bərpasının yaxşılaşdırılması haqqında /Prof. Bəybala Xutkar oğlu Abasovun 80-illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-təcrübi konfransın materialları. Bakı -2003, s.68

Rzayev T.M., Rüstəmov Ə.M., Zeynalov B.M. Mehdiyev R.İ. Eksperimentdə maye şırnağı ilə qarajiyərin rezeksiyası /Yenə orada s.148-150

Rustam A.M., Zeynalov S.M., Zeynalov B.M. Mammadov K.M. The diagnostic and surgical tactics in the time acute surgical disease posttravmatical origin of abdominal cavity /IX Beynəlxalq Avrasiya cərrahiyyə və qastroenterologiya konqresinin materialları. Bakı 15-18 may 2006-jı il, s. 43

Aliyev S.A., Rafiyev S.F., Zeynalov B.M. Khıdırova N.M., Aliyev E.S. The diagnosis and management of purulent septic complications of pancreonecrosis Yenə orada, s. 110-111

İmanova S.S., Zeynalov B.M. Mirzoeva K.A. The surgical treatment prolapsus by pelvical fundus ano-rectal pathology /Yenə orada, s.188

Рустам А.М., Рзаев Т.М., Зейналов Б.М., Мехтиев Р.И. Эндохирургия желчевыводящих путей / Azərbaycanda Tibb Elminin və praktik səhiyyənin müasir nailiyyətləri. 2006, № 1, с.303-305

Rzayev T.M., Rustam A.M., Zeynalov B.M. Mehdiyev R.İ., Zeynalov N.A. The endoscopic surgery for extrahepatic bill dicts23rd national gastroenterologes week November 04-07 2006 İstanbul Abstracts September 2006 Volume 17. Supplement 1cn.153

Rzaev T.M., Rustam A.M., Zeynalov B.M. Mehdiev R.İ., Zeynalov N.A. The role of metal stent application in esophagus strictures malignant tumor genesis / XI Beynəlxalq Avrasiya Cərrahiyyə və qastroenterologiya konqresinin materialları. Bakı. 12-15 iyun 2008, s. 108

Rzaev T.M., Rustam A.M., Zeynalov B.M. Mehdiev R.I., Imanova S.S. Endoscopic diagnosis and management of organic changes in extra hepatic bile ducts following open and laparoscopic cholesystectomy /Abstracts of XI international Еuroasian congress of surgery and gastroenterology. Baku, 12-15 June 2008, p.187-188

Sultanov H.A., Imanova S.S., Zeynalov B.M. Intenstine bleeding at initial stage of prolapse of rectum and tactics. /Йеня орада, с.240

Sultanov H.A., Imanova S.S., Zeynalov B.M. Aliyev E.A. Rectal prolaps and anal incontinence XII Central EUROPEAN CONGRESS of coloproctology Moscow 6th-8th may 2008 P.130

Əliyev S.A., Zeynalov B.M., Xıdırova N.M. Qapalı abdominal travmalar zamanı diaqnostik və taktiki səhvlər / Ə.e.x., professor Abbas Əhməd oğlu Axunbəylinin anadan olmasının 70 illiyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları. Bakı, 2008, s. 79

Султанов Г.А., Иманова С.С., Зейналов Б.М., Хыдырова Н.М. К вопросам хирургического лечения ректоцеле /I съезд колопроктологов СНГ. 22-23 октября 2009 года. г.Ташкент

Zeynalov B.M., İmanova S.S., Mehdiyev R.İ., Əliyev R.Y. Yoğun bağırsaq anastomozlarının tutmazlığının proqnozlaşdırılması haqqında /Professor İ.Məmmədovun 90-illik yubileyinə həsr olunmuş elmi praktik konfransın materialları. Bakı 2009. s.52-53

İmanova S.S., Əmirov T.C., Zeynalov B.M., Xıdırova N.M. Pararektal fistullar zamanı cərrahi müalicə taktikası. /Yenə orada s.41-42

Rüstəm Ə.M., Zeynalov S.M., Mehdiyev R.İ., Əliyev R.İ., Zeynalov B.M. Travmatik mənşəli kiçik hemotoraks: torakosentez yoxsa videotorakoskopik yanaşma /Azərbaycan Tibb Universitetinin 80-illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq Konfransın materialları. Bakı,2010, s.73-74

Zeynalov S.M., Rüstəm Ə.M., Məmmədov K.M., Mehdiyev R.İ., Əliyev R.Y., Zeynalov B.M., Yusifov M.O. Təcili cərrahllıqda gecikmiş torakotomiya problemi və onun aradan qaldırılması yolları /Yenə orada. Bakı, 2010, s.96-97

Aliev S.A., Zeynalov B.M., Zeynalov N.A., Khidirova N.M. Mistakes in diagnosis and treatment of rupture of diaphragm in patients with closed combined trauma of thorax and abdomen. Abstracts of XII International Euroasian Congress of surgery and gastroenterology. Baku, 13-16 october 2011, P.253

Əliyev S.A., Zeynalov B.M., Zeynalov N.A. Qarnın və çanağın müştərək qapalı travmaları zamanı sidik kisəsinin zədələnmələri /Prof. H.A.Sultanovun 80-illik yubileyinə həsr olunmuş elmi praktiki konfransın materialları. Bakı, 2012, s.27

İmanova S.S., Zeynalov B.M., Səfiyeva A.K., Aydınova P.R. Çanaq dibinin sallanması zamanı anorektal patologiyaların cərrahi müalicəsi /Orada, s.74

Əliyev S.A., Rəfiyev S.F., İbişov K.H., Zeynalov B.M. İnfeksiyalaşmış pankreonekrozun müalicəsinin nəticələri /Əziz Əliyevin anadan olmasının 115-illiyinə həsr edilmiş konfransın materialları. Bakı, 2012, c.240-241

 

İştirak etdiyi yerli konqreslər:

 

1994-cü il ATU-nun 1993-cü il yekun konfransı, Bakı

1994-cü il ATU-nun cərrahi xəstəliklər kafedrasının 50-illik yubiley konfransı, Bakı

1994-cü il Gənc alimlərin Respublika elmi praktik konfransı, Bakı

1996-cı il Prof. Ə.Əliyevin xatirəsinə həsr olunmuş qastroenteroloqların Respublika elmi konfransı, Bakı

1997-cı il Avrasiya qastroenteroloqlarının konqresi, Bakı

1997-ci il Gənc alimlərin və aspirantların respublika konfransı, Bakı

1997-ci il Tibb tələbələrinin və gənc alimlərin I qurultayı. Beynəlxalq konfrans, Bakı

1997-ci il M.M.Əfəndiyevin 100-illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-praktiki konfrans, Bakı

1998-ci il ATU-nun 1997-ci ilin yekun elmi konfransı, Bakı

1998-ci il Aspirantların və gənc tədqiqatçıların respublika elmi konfransı. Bakı

1999-cu il Prof. İ.M.Məmmədovun 80-illik yubiley konfransı. Bakı

2000-ci il ATU-nun 70-illik yubiley konfransı. Bakı, 2000

2002-ci il Prof. B.M.Mahmudbəyovun 100-illik yubileyi. Bakı

2003-cü il Prof. Z.M.Məmmədovun 100-illik yubileyi.Bakı

2003-cü il VI Beynəlxalq Avrasiya və Azərbaycan qastroenteroloq və cərrahların konqresi. Bakı

2003-cü il Prof.B.X.Abasovun 80-illik yubiley konfransı. Bakı

2006-cı il IX Beynəlxalq Avrasiya cərrahiyyə və qastroenterologiya konqresi. Bakı

2008-ci il XI Beynəlxalq Avroasiya cərrahiyyə və enterologiya konqresi, Bakı

2009-cu il Prof. İ.Məmmədovun 90-illik yubiley konfransı, Bakı

2010-cu il ATU-nun 80-illik yubiley konfransı, Bakı

2012-ci il Prof. H.A.Sultanovun 80-illik yubiley konfransı, Bakı

 

Çıxış etdiyi yerli konqreslər:

 

1994-cü il ATU-nun 1993-cü il yekun konfransı, Bakı

1994-cü il Gənc alimlərin Respublika elmi praktik konfransı, Bakı

1996-cı il Prof. Ə.Əliyevin xatirəsinə həsr olunmuş qastroenteroloqların respublika elmi konfransı, Bakı

1997-ci il Gənc alimlərin və aspirantların respublika konfransı, Bakı

1997-ci il Tibb tələbələrinin və gənc alimlərin I qurultayı. Beynəlxalq konfrans, Bakı

2002-ci Prof. B.M.Mahmudbəyovun 100-illik yubileyi. Bakı

2009-cu il Prof. İ.Məmmədovun 90-illik yubiley konfransı, Bakı

 

İştirak və çıxış etdiyi xarici konqreslər:

2008-ci il XII Central European conqress of coloprostology. Moscow. 6-8 may

2009-ci il I съезд колопроктологов СНГ. Ташкент, 2009, 22-23 октября

2011-ci il Ankara Cərrahi Günləri - 14-16 ocak 2011

2012-ci il 18 Ulusal cerrahi konqresi 23-27 mayıs 2012, İzmir

 

Azərbaycan Cərrahlar Cəmiyyətinin üzvüdür.

 

 

Təhsil

1977-1985-ci illərdə  Füzuli rayonu Araz-Zərgar kənd 8-illik məktəbində təhsil alıb.

1985-1987-ci illərdə 5 №-li kimya-biologiya təmayüllü internat məktəbində təhsil alıb.

1987-1993-cü illərdə Azərbaycan Tibb İnstitutunun 1-ci Müalicə-Profilaktika fakultəsində təhsil alıb.

1993-1995-ci illərdə Azərbaycan Tibb Universiteti I Cərrahi xəstəliklər kafedrasında klinik ordinatura keçib.

1995-1998-ci illərdə Azərbaycan Tibb Universiteti I Cərrahi xəstəliklər kafedrasında aspirantura keçib.

26.03.1999-cu il tarixində Tibb Elmləri Namizədi, EN No 01738, AAK, Bakı "Yoğun bağırsaq operasiyalarında anastomoz tikişləri tutmazlığının proqnozlaşdırılması və profilaktikası"

İş təcrübəsi

1993-1995-ci illərdə Klinik ordinator I cərrahi xəstəliklər kafedrasında çalışıb.
1995-1998-ci illərdə Aspirant  - I Cərrahi xəstəliklər kafedrasında çalışıb.
1999-2001-ci illərdə Baş laborant - I Cərrahi xəstəliklər kafedrasında çalışıb.
2001-ci il iyun ayında I Cərrahi xəstəliklər kafedrasında assistent kimi çalışıb.

Babək Zeynalov,PhD

Vaxtı seçin

Əlaqə nömrənizi qeyd edin

Ərizənizi ünvanladıqda servisin

iş şərtlərini qəbul edirsiniz