Kəmalə Ağayeva hekimtap.az

Kəmalə Ağayeva,PhD

Terapevt

Tibb üzrə fəlsəfə doktoru

Bakı

Həkim haqqında

Son on ildə dərc olunmuş elmi işlərin siyahısı:

1. Rəsulova-Ağayeva K.Ə., Baxşəliyev A.B., Baxşəliyeva Q.İ. Ürəyin işemik xəstəliyi ilə yanaşı arterial hipertoniyası olan xəstələrdə kalsium antaqonistləri ilə müalicənin müasir xüsusiyyətləri. Jurn. “Sağlamlıq”  № 3, 2002,  səh. 52-55.

 

2. Ağayeva K.Ə., Baxşəliyev A.B., Quliyev M.R., Quliyeva S.Ş. Ürəyin işemik xəstəliyi zamanı kalsium antaqonisti olan Lasidipinin qanın laxtalanma və əks-laxtalanma göstəricilərinə və lipid peroksidləşməsi intensivliyinə təsirinin xüsusiyyətləri. “V. Axundov adına Milli Elmi-tədqiqat Tibbi Profilaktika İnstitutunun 80 illik yubiliyinə həsr olunmuş elmi konfrans materiallarının məcmuəsi” 2002,  səh. 87-88.

 

3.Ağayeva K.Ə., Baxşəliyev A.B., Cahangirov T.Ş., Quliyeva T.X., Əliyeva B.A. Ürəyin işemik xəstəliyi və arterial hipertenziyası olan xəstələrdə lasipilin təsirindən hemoreoloji dəyişikliklərin xüsusiyyətləri. Jurn. “Sağlamlıq”  № 4, 2002,  səh. 12-14.

 

4.Ağayeva K.Ə., Baxşəliyev A.B., Quliyeva S.Ş., Burdina Q.A., Əliyeva B.A. arterial hipertenziyası və ürəyin işemik xəstəliyi olan xəstələrdə lasipillə müalicə fonunda ürək ritmi variabelliyinin və lipid peroksidləşməsinin dinamikası. Z.Məmmədovun 100 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-konfransın materialları. 2003,  səh. 109-110.

 

5.Agayeva K.A., Bakhshaliyev A.B., Rahmani S.A., Guliyeva S.Sh., Beydamirova A.A. Influence of the III generation of calcium antagonists Lacidipin on hemostasis and peroxide oxidation of lipids in patients with ischemic heart disease with concomitant arterial hipertension. 12th European Conferense on Clinical Hemoreology Sofia. Bulgaria,  2003. p. 53.

 

6.Ağayeva K.Ə., Baxşəliyev A.B., Rəhmani S. III nəsil  kalsium antaqonisti, dihidropiiridin nümayəndəsi olan lasidipinin ürəyin işemik xəstəliyi və arterial hipertenziyası olan xəstələrdə klinik effektivliyi. II Azərbaycan Beynəlxalq Tibbi-Praktiki Konfrans. Kardiologiyanın aktual məsələləri, müalicə və profilaktika, 2003,  səh. 24-25.

 

7.Ağayeva K.Ə. Ürəyin işemik xəstəliyi və arterial hipertoniya zamanı  lasidipinin klinik effektivliyi. Jurn. ”Azərbaycan tibb jurnalı”, № 1, 2004,  səh. 9-14.

 

8.Ağayeva K.Ə., Baxşəliyev A.B., Quliyeva T.X., Əliyeva B.A.  Lasidipinin gərginlik stenokardiyası və arterial hipertoniyası olan xəstələrdə kliniki effektivliyi. Salih Salihovun 95 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-konfransın materialları. 2004,  səh. 167-172.

 

9.Baxşəliyev A.B. Kliniki farmakologiya. Bakı: “Ozan” nəşriyyatı, Azərbaycan Tibb Universitetinin tələbələri üçün dərslik, 2004, 415 s.

 

10.Aгаева К.А., Бахшалиев А.Б., Кулиева С.Ш. Особенности изменения показателей системы гемостаза и фибринолитической активности крови у больных ишемической болезнью сердца  и  артериальной гипертонией. Материалы II-ой Всероссийской Научной Конференции (с международным участием) “Клиническая гемостазиология и гемореология в сердечно-сосудистой хирургии”, Москва, 2-4 февраля 2005 г., стр. 24-25

 

11. Aгаева К.А., Бахшалиев А.Б., Кулиева С.Ш. Влияние лацидипина на липидный спектр крови и на гемодинамику у больных ишемической болезнью сердца с сопутствующей  артериальной гипертонией. Сб. материалов V Международный конференции “Гемореология в  макро- и микроциркуляции”, Ярославль, 2005, стр. 133

 

12. Aгаева К.А., Бахшалиев А.Б., Гаджиев Р.Ф., Кулиева С.Ш., Лютвалиев А.О. Влияние лацидипина на липидный спектр и перекисное окисление липидов у больных со стенокардией  и артериальной гипертонией. Сб. материалов V Международный Конгреса кардиологов Тюркоязычных стран, г. Туркестан (Казахстан) 23-24 сентября 2005,  стр. 25-26

 

13. Aгаева К.А., Бахшалиев А.Б., Кулиева С.Ш. Влияние лацидипина на реологию у больных со стенокардией  и артериальной гипертонией. Научно-практический журнал “Кардиология в СНГ”, Том III, Москва, 2005, № 2, с. 14

 

14.Aгаева К.А., Бахшалиев А.Б., Гаджиев Р.Ф. Влияние препарата из группы антагонистов кальция на липидный спектр и на гемодинамику у больных ИБС и артериальной гипертонией. Журнал “Кардиолог”, Москва, 2006, № 8, с. 28-33

 

15. Baxşəliyev A.B., Quliyeva T.X., Ağayeva K.Ə., Əliyeva B.A.  Mədə-bağırsaq sistemi xəstəliklərinin farmakoterapiyası. Bakı-2006, 242 s.

 

16.Aгаева К.А., Кулиева С.Ш., Кулиева Т.Х. Эффективность применения лацидипина при лечении артериальной гипертензии. Тезисы докладов XV научно-практической конференции с международным участием «Актуальные вопросы кардиологии»» с III Международным симпозиумом по эхокардиографии и сосудистому ультразвуку. Тюмень-2007, с. 4-5

 

17.Aгаева К.А., Кулиева С.Ш., Кулиева Т.Х., Алиева  Б.А., Влияние  телмисартана  на гемодинамику и  ремоделирование левого  желудочка  у  больных  артериальной  гипертензией. İ.M.İsazadənin 95 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-konfransın materialları. 2007,  səh. 220-222.

 

18.Aгаева К.А., Кулиева С.Ш., Алиева Б.А, Особенности  влияния лацидипина на гемореологию у больных ишемической болезнью сердца и артериальной гипертонией. Российский национальный конгресс «Человек и лекарство», Москва 2008, с. 104.

 

19.Кулиева С.Ш., Aгаева К.А., Алиева Б.А,, Кулиева Т.Х. Влияние эпросартана на гипертрофию левого желудочка и липидный спектр крови у больных артериальной гипертензией. Российский национальный конгресс кардиологов «Кардиология: реалии и перспективы», Москва, 2009, с. 201.

 

20.Baxşəliyev A.B. Kliniki farmakologiya. Bakı: “Müəllim” nəşriyyatı, Azərbaycan Tibb Universitetinin tələbələri üçün dərslik, 2009, 396s.

 

21.Кулиева С.Ш, Кулиева Т.Х., Агаева К.А., Алиева Б.А. Сравнительная оценка эффективности амлодипина и фозиноприла больных АГ в возрасте 60 лет и выше. ATU-nun 80 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları, 2010 s.262-263

 

22.Ağayeva K.Ə., Quliyeva S.Ş., Quliyeva T.X., Əliyeva B.A. Arterial hipertenziyası və ürəyin işemik xəstəliyi olan xəstələrdə lasidipinin hemoreologiyaya təsir xüsusiyyətləri. ATU-nun 80 illik yubileyinə həsr olunmuş Ümumdünya konfransının  materialları, 2010.s 182

 

23. Quliyev O.A., Baxşəliyev A.B., Ağayeva K.Ə., Əliyeva B.A. II  tip şəkərli diabetli xəstələrdə ağrısız miokard işemiyası. Jurn. “Sağlamlıq” 2010.

 

24. С.Ш.Кулиева., Т.Х.Кулиев., К.А.Агаева., Б.А.Алиева Сравнительная оценка эффективности моно- и комбинированной терапии у больных с изолированной систолической артериальной гипертонией. Azərbaycan təbabətinin müasir nailiyyətləri. №5, 2010. s. 45-47

 

25. Т.Х.Кулиев., К.А.Агаева., Сравнительная эффективность комбинированной терапии при АГ I и II степени. Ə.Əliyevin 115 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi işlərin toplusu, 2012 s.141-143

 

26. Гусейнова Ш.Р., Бахшалиев А.Б., Кулиева С.Ш., Агаева К.А. Выявления электрической нестабольности сердца и эффективность омакора при включении в стандартную терапию больных метаболическим синдромом с сопуствующим СД типа 2. Sağlamlıq jurnalı. Bakı – 2014 №2, s 97-101.

 

27. Alizamin.Sadiqov, Kamala Agayeva Risk factors associated pulmonary arterialhypertension in current smokers patients üith advenced chronic obstructive disease/ J.Chest.  Product version number 3.14.1. (Build 15) 2012.

 

28.A.Sadigov, K.Agayeva., S.Huseynova,  G.Sadigova/ Prediction Of Acute Respiratory Failure In Severe Chronic Obstructive Respiratory Disease: What Do We Need To Learn In Emergency Department? Am.J.Respir.CritCare Med 193; 2016:A7624

Təhsil

1987-ci ildə məktəbi qızıl medalla bitirərək N.Nərimanov adına Azərbaycan Tibb İnstitutunun müalicə-profilaktika fakültəsinin I kursuna kimya fənnindən «əlа» qiymət almaqla -bir imtahanla daxil olub. 

1993-cü ildə Azərbaycan Tibb Universitetinin fərqlənmə diplomu ilə bitirib və «Klinik  farmakologiya» kafedrasında 1993-95-ci illər ərzində klinik ordinaturada təhsilini davam etdirib.

1995-ci ilin dekabrında universitetin I müalicə-profilaktika fakültəsinin «Klinik  farmakologiya» kafedrasında «Daxili xəstəliklər» ixtisası üzrə əyani aspiranturaya daxil olub.

2003-cü ilin oktyabrında «Ürəyin işemik xəstəliyi və arterial hipertoniyası olan xəstələrdə III nəsl kalsium antaqonisti lasidipinin effektivliyi və hemoreologiyaya təsiri» adlı dissertasiya işini müvəffəqiyyətlə müdafiə edib.

Kurslar

2009-cu ilin yanvar ayında "Antibakterial DV-nin rasional tətbiqi" (kinik protokollar) kursunda iştirak edib.
2014-cü ildə "Şəkərli diabet tip2 və ürək-damar xəstəlikləri" təlim-kursunda iştirak edib.
2014-cü ildə (avqust-sentyabr) Genel Dahiliyye kursunda iştirak edib.

Seminarlarda iştirak

2010-cu ilin iyun ayında "Sübutlu Təbabət və Klinik protokolların hazırlanması" təlim-seminarında iştirak edib.

İş təcrübəsi

2004-cü ilin fevral ayından Azərbaycan Tibb Universitetinin I müalicə-profilaktika fakültəsinin «Klinik  farmakologiya» kafedrasında assistent vəzifəsində çalışır.
2004-2007-ci illərdə Məlikov adına 6 saylı Xəstəxanada həkim-terapevt kimi çalışıb.
2007-2011-ci illərdə Ç.Abdullayev adına ETKİ-da həkim-terapevt kimi çalışıb.
2008-2011-ci illərdə Dərman Vasitələrinin Analitik Ekspertiza Mərkəzində aparıcı mütəxəssis kimi çalışıb.
2011-ci ilin fevral ayından ATU-nun Tədris Terapevtik Klinikasının “Pulmonologiya, allerqologiya, nefrologiya” şöbəsinə rəhbərlik edir.

Kəmalə Ağayeva,PhD

Vaxtı seçin

Əlaqə nömrənizi qeyd edin

Ərizənizi ünvanladıqda servisin

iş şərtlərini qəbul edirsiniz