Elşən Nəsibov hekimtap.az

Elşən Nəsibov,PhD

Plastik cərrah

Tibb üzrə fəlsəfə doktoru

18 il iş təcrübəsi

Bakı

Təhsil

-1995-2001- ci illərdə Azərbaycan Tibb Universitetinin Müalicə-profilaktika fakultəsində təhsil alıb
-2001-2002-ci illərdə onkoloq ixtisası üzrə Baş-boyun və süd vəzi şöbələrində internatura kursu keçmişdir

Kurslar

-2003-cü il VI-Beynəlxalq Avroasiya Qastroenteroloq və Cərrahların konqresi,Bakı
-2008-ci il IX- Beynəlxalq Avroasiya Qastroenteroloq və Cərrahların konqresi,Bakı
-2008-ci il I-Türk-Azərbaycan Plastik Cərrahiyyə günləri,Bakı
-2014-cü il III- Türk-Azərbaycan Plastik Cərrahiyyə günləri,Bakı
-2016-cı il Всеукраїнської науково-практичної конференцiї молодих учених «Медичина наука в практику охорони здоровʼя » Полтава
-2017-ci il «Достижения и преспективы развития хирургической службы Республики Казахстан» Алматы
-2019-cu il XVIII- Beynəlxalq Avroasiya Hepatoqastroenteroloq və Cərrahların konqresi,Bakı
-2020-ci il Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitunun “Plastik və Rekonstruktiv Cərrahiyyənin əsasları”kursu

Seminarlarda iştirak

Məqalələr:
1. Xora mənşəli qastroduodenal qanaxmalar zamanı cərrahi taktikanın seçilməsi VI Beynəlxalq Avrasiya və Azərbaycan qastroenteroloq və cərrahların konqresinin materialları. Səh.14-15, Bakı-2003
2. Çıxarılması çətin olan qanayan qastroduodenal xoraların cərrahi müalicə metodu VI Beynəlxalq Avrasiya və Azərbaycan qastroenteroloq və cərrahların konqresinin materialları. Səh.15-16, Bakı-2003
3. Возможные диагностические ошибки при эндоскопическом исследовании больных с желудочно-кишечными кровотечениями Сборник посвященный к 100 летию акад. З.Мамедова. Баку-2003
4. Выбор хирургической тактики при язвенных гастродуоденальных кровотечениях Сборник посвященный к 100 летию акад. З.Мамедова.стр. 22-23. Баку-2003
5. Prof. B.X.Abbasovun 80 illiyinə həsr olunmuş elmi-prakt. Konfr.”Qaraciyərin hemangioması Bakı-2003
6. Prof. Abdullayevin 80 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfrans “Köndələn qastroenteroanasto-mozun tətbiqi, postqastrorezek-sion sindromun profilaktikası kimi” Bakı- 2004
7. Prof. Abdullayevin 80 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfrans “Xolesistektomiya zamanı yuxarı orta laparatomiyanın istifadəsinə dair” 2004, Bakı
8. IX Beynəlxalq Avrasiya Cərrah və qastroenteroloqların konqresi “Kəskin appendisit və onun ağırlaşmalarının diaqnostikasında USM rolu” Bakı-2008
9. IX Beynəlxalq Avrasiya Cərrah və qastroenteroloqların konqresi “Əməliyyatdan sonrakı və resediv ventral yırtıqların cərrahi müalicəsi“ Bakı-2008
10. Ağır peritonitlərdə hipotermik sanasiya zamanı böyrək toxumasında baş verən histo-morfoloji dəyişikliklər Azərbaycan təbabətinin müasir nailiyyətləri. 2012
11. Sağlam heyvanlarda hipotonik-peritoneal sanasiya zamanı qanın biokimyəvi göstəricilərində baş verən dəyişikliklər “Sağlamlıq” jurnalı №3, səh. 140-142. Bakı-2012
12. Etioloji amillərdən asılı olaraq peritonitin terminal fazasında qanda zülal mübadiləsində baş vermiş dəyişiklər və onların müqayisəli təhlili Cərrahiyyə,Bakı,№2 2015 s.76-79
13. Müxtəlif etiologiyalı peritonitli xəstələrdə bəzi etiopatogenetik aspektlər Professor Əlniyaz Məmmədov-60 il, Bakı,2015 s.80-81
14. Müxtəlif etiologiyalı peritonitli xəstələrin bəzi klinik-laborator göstəricilərinin müqayisəli nəticələri Cərrahiyyə,Bakı,№1 2016, s.71-76
15. Peritonit zamanı qarın boşluğunun superoksiddismutaza məhlulu ilə sanasiyasının böyrəyin funksional vəziyyətinə təsiri Azərbaycan Təbabətinin Müasir Nailiyyətləri, Bakı,№2 2016 s.259-263
16. Peritonitin etioloji amillərindən asılı olaraq böyrəklərin funksional vəziyyətinin biokimyəvi qiymətləndirilməsi Azərbaycan Tibb Jurnalı,Bakı,№2 2016 s.64-67
17. Etioloji amillərdən asılı olaraq peritonitin terminal fazasında klinikaya daxil olan xəstələrin qanında mineral komponentlərin təyini Azərbaycan Təbabətinin Müasir Nailiyyətləri,Bakı,№3 2016 s. 111-114
18. Изменения, происходящие в консентрации микроелементов в зависимости от санации брюшной полости Вестник Хирургии Казахстана, Алматы, №3 2016 с.55-60
19. Endogen intoksikasiyanin patogenezində baş vermiş dəyişiklər və detoksikasiya üsullarına müasir baxış Sağlamlıq,Bakı,№5 2016 s.20-25
20. Эффективность санации брюшной полости раствором супероксиддисмутазы при лечении перитонита для восстановления
функциональной активности почек Kлiнiчна хiрургiя, Киiв,№8 2016 с.18-21
21. Etiologiyasından asılı olmayaraq peritonitli xəstələrin bəzi klinik-laborator göstəricilərinin nəticələri V.Y.Axundov-100 il, Bakı,2016 s.49-50
22. Peritonitin terminal mərhələsində etioloji amillərdən asılı olaraq böyrəklərin funksional vəziyyətinin biokimyəvi qiymətləndirilməsi V.Y.Axundov-100 il, Bakı,2016 s.50-51
23. Изменения, происходящие в консентрации микроелементов в зависимости этиологических факторов после санации брюшной полости супероксиддисмутазой МАТЕРİАLИ Всеукраїнської науково-практичної конференцiї молодих учених «Медичина наука в практику охорони здоровʼя » Полтава, 2016 с.76-77
24. Изменения, происходящие в консентрации микроелементов в зависимости от санации брюшной полости «Достижения и преспективы развития хирургической службы Республики Казахстан» Алматы,19-21 октября 2016 с.119
25. Peritonitin müalicəsinin 7-ci günündə qarın boşluğunun sanasiyasından asılı olaraq mikroelementlərin qatılığında baş vermiş dəyişikliklər Azərbaycan dövlət müstəqilliyinin bərpasının 25-ci ildönümünə həsr olunmuş təbabətin aktual problemləri 2017 elmi-praktik konfransın materialları.Bakı, 2017 s.36
26. Оценка степени тяжести перитонита в зависимости от концентрации микроэлементов Биомедицина, Баку 2017, № 1 с.85-93
27. The importance of the superoksiddymutaza preparation in the improvement of explanated ironed perittonic treatment results Gənc alimlərin əsərləri. Bakı, 2017 №15 s. 18-23
28. ADVANTAGES OF NEW MODIFICATION OF ALLOPLASTY WITH LICHTHENSTEIN METHOD IN INGUINAL HERNIA ABSRACTS OF THE XVIII INTERNATIONAL EUROASIAN CONGRESS OF SURGERY AND HEPATOGASTROENTEROLOGY 11-14 SEPTEMBER 2019, BAKU, AZERBAIJAN. Devoted to the memory of academician B.A.Agayev s.78
29. ASSESSMENT OF THE SEVERITY OF PERITONITIS DEPENDING ON THE CONCENTRATIONS Ca AND INORGANIC PHOSPHORUS IN BLOOD ABSRACTS OF THE XVIII INTERNATIONAL EUROASIAN CONGRESS OF SURGERY AND HEPATOGASTROENTEROLOGY 11-14 SEPTEMBER 2019, BAKU, AZERBAIJAN. Devoted to the memory of academician B.A.Agayev s.78-79
30. “ABDOMINOPLASTY SURGERI TECHNIQUE FROM OUR EXPERIENCE” ABSRACTS OF THE XVIII INTERNATIONAL EUROASIAN CONGRESS OF SURGERY AND HEPATOGASTROENTEROLOGY 11-14 SEPTEMBER 2019, BAKU, AZERBAIJAN. Devoted to the memory of academician B.A.Agayev s. 321
31. Predictability of lethality depending on the concentration of Calcium and inorganic Phosphor at patients with peritonitis Scientific Center of Surgery, Roma, İtali 2020
32. VENTRAL YIRTIQLARLA ABDOMİNOPLASTİKANIN BİRGƏ APARILMASININ MÜALİCƏ NƏTİCƏLƏRİNƏ TƏSİRİ E.Y.NƏSİBOV,
R.M.AĞAYEV, Y.Q.ƏLİYEV, Azərbaycan Tibb Universitetinin 100 illiyinə həsr olunmuş elmi-praktiki konfrans 2020 Bakı.

İcra olunan prosedurlar

-Üz gərmə;
-Blefaroplastika (alt və üst göz qapağı estetikası);
-Qaş qaldırma;
-Kantopeksiya;
-Rinoseptoplastika;
-Xeyloplastika (dodaqlarda aparılan estetik əməliyyatlar);
-Otoplastika (qulaqlarda aparılan estetik əməliyyatlar);
-Estetik boyun cərrahiyyəsi;
-Mammoplastika (Süd vəzilərinin böyüdülməsi, kiçildilməsi, dikləşdirilməsi);
-Ginekomastiya (kişilərdə qadın tipli süd vəzi);
-Kobud çapıqların götürülməsi;
-Braxioplastika (Qollarda estetik əməliyyat);
-Abdominoplastika (qarın gərmə əməliyyatı);
-Genital estetika (Vaginoplastika, Labioplastika);
-Liposaksiya.

İş təcrübəsi

-2001-2002-ci illərdə Bakı şəhər Onkoloji Dispanseri-Onkoloq cərrah
-2002-2004-cü illərdə Azərbaycan Tibb Uniersiteti III-Cərrahi xəstəliklər kafedrası- Baş laborant
-2004-2006-cı illərdə Azərbaycan Silahlı Qüvvələri N-saylı Hərbi hissədə Tibb Xidmət Rəisi-baş leytenant
-2006-2015- Azərbaycan Tibb Uniersiteti III-Cərrahi xəstəliklər kafedrası-müəllim
-2015-ci ildən hal-hazırkı dövrə qədər II-cərrahi xəstəliklər kafedrasında müəllim işləyir Bir çox özəl Tibb Müəssələrində (Aristokrat, Health -Baku Medical Center, Funda tibb mərkəzi) plastik cərrah kimi fəaliyyət göstərmişdir
-Hazırda “DAVİNÇİ” hospitalda çalışır.

Elşən Nəsibov,PhD

Vaxtı seçin

Əlaqə nömrənizi qeyd edin

Ərizənizi ünvanladıqda servisin

iş şərtlərini qəbul edirsiniz