Ergun  Reshidezade hekimtap.az

Ergun Reshidezade,Ali dərəcəli həkim

Ophthalmologist

Ali dərəcəli həkim

13 years of experience

Baku
Write appreciation
Recommend
Ergun Reshidezade,Ali dərəcəli həkim

Choose time

Write you telephone number

By applying you accept

rules of service